Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący EBI nr 7/2023

09.06.2023

Zgłoszenie przez Akcjonariuszy wniosków o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Zarząd Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich (Spółka, Emitent) informuje, o otrzymaniu od BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss (BETOMAX) – Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. (ZWZ).

BETOMAX wnosi o umieszczenie w porządku obrad ZWZ następujących punktów, które w porządku obrad opublikowanym raportem EBI nr 6/2023 będą następować po punkcie 4 (tj. „Przyjęcie porządku obrad”), jako kolejne punkty tj. pkt.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oraz 18 obrad ZWZ oraz odpowiednią modyfikację pozostałych punktów obrad.

1) (Pkt 5 porządku obrad). Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi rekomendacji w zakresie niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, prowadzących do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących Spółki, a także odnośnie zachowania bezstronności w sporach między akcjonariuszami Spółki, dotyczących działania w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. I pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa o Ofercie”), istnienia sankcji utraty prawa głosu, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie na ich akcjach oraz ich uprawnienia do głosowania.

2) (Pkt 6 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 1, 2, 3 NWZA z dnia 28 kwietnia 2014 r.

3) (Pkt 7 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 2 NWZA z dnia 29 września 2014 r.

4) (Pkt 8 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 2, 3, 4, 5, 6 NWZA z dnia 3 listopada 2014 r.

5) (Pkt 9 porządku obrad). Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) (o ile zostanie przedłożona).

6) (Pkt 10 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska, a jeżeli ten podmiot nie będzie mógł lub nie będzie chciał się podjąć zlecenia, spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia w Polsce usług audytu z grupy: PwC lub EY, na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie w celu zbadania istotnych transakcji Spółki dokonywanych w latach 2017-2022 oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.

7) (Pkt 11 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki.

8) (Pkt 12 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego, byłego członka Zarządu Spółki.

9) (Pkt 13 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego, Prezesa Zarządu Spółki.

10) (Pkt 14 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka, członka Rady Nadzorczej Spółki.

11) (Pkt 15 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.

12) (Pkt 16 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.

13) (Pkt 17 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki.

14) (Pkt 18 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza, członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje przedstawione przez BETOMAX projekty uchwał oraz uzasadnienie proponowanych punktów porządku obrad ZWZ (str. 1-5).

 

Dodatkowo Spółka informuje o otrzymaniu również od FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FRAM) – Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ.

FRAM wnosi o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez umieszczenie w porządku obrad tego ZWZ następującego punktu: „30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej wspólnej kadencji.” oraz o umieszczenie ww. punktu bezpośrednio po dotychczasowym punkcie 29. ogłoszonego porządku obrad i nadanie mu numeru 30 oraz o nadanie ogłoszonemu punktowi 30 numeru 31.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje przedstawiony przez FRAM projekt uchwały w powyższej sprawie (str. 6).

 

Zarząd jest w trakcie weryfikacji formalno-prawnej wniosków.

O zmianie porządku obrad ZWZ zgodnie z wnioskami Akcjonariuszy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu