Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący EBI nr 9/2023

27.06.2023

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Zarząd Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku (ZWZ).
Akcjonariusz złożył projekt uchwały, dotyczący sprawy objętej punktem 41 porządku obrad ZWZ (Uchwała nr 52 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 roku) w następującym brzmieniu:
„Uchwała Nr 52.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Wypracowany w 2022 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r./ zysk netto w wysokości 10.777.761,00 zł (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł) postanawia się przeznaczyć:
1) w części na wypłatę dywidendy w kwocie 8.040.000 zł (osiem milionów czterdzieści tysięcy zł) tj. po 0,60 zł na jedną akcję;
2) w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.737.761,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł)
§2 Stosownie do przepisów art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 7 lipca 2023 r. jako dzień dywidendy oraz datę 14 lipca 2023 r. jako termin wypłaty dywidendy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie wniosku: Akcjonariusz FRAM FIZ proponuje, aby zysk wypracowany w 2022 roku przeznaczyć w dużej części na wypłatę dywidendy, ponieważ wypłata dywidendy poprawi stopę zwrotu z kapitału własnego przy zachowaniu bezpiecznej struktury bilansu Spółki.

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu