Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący EBI 9/2021

28.05.2021

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r.

Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] informuje, że w związku z otrzymaniem od uprawnionych akcjonariuszy Spółki tj. Pana Andrzeja Pargieła oraz BETOMAX systems GmbH & Co. Kg [Betomax] wniosków o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r. [ZWZ], Spółka przekazuje zmiany do porządku obrad ZWZ.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że Pan Andrzej Pargieła wniósł o umieszczenie w porządku obrad ZWZ dodatkowego punktu w brzmieniu: „Ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej” (dodany jako punkt 17 zmienionego porządku obrad ZWZ), natomiast Betomax wniósł o umieszczenie w porządku obrad ZWZ następujących punktów:

– „Dyskusja w przedmiocie planowanych działań zarządu Spółki związanych z akcjami serii D Spółki wobec uprawomocnienia się Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie pod sygn. akt VII GC 106/15.”,

– „Dyskusja w przedmiocie stanowiska zarządu Spółki wobec roszczeń z tytułu umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Pamexpol oraz z tytułu umów subskrypcyjnych na akcje serii D, wyrażonego w nocie nr 43 do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.”,

– „Dyskusja w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 z akcji serii D.”,

jako odpowiednio pkt. 6, 7 i 8 porządku obrad ZWZ oraz odpowiednią modyfikację numeracji pozostałych punktów obrad ZWZ (ww. punkt zostały umieszczone w porządku obrad ZWZ zgodnie z wnioskiem akcjonariusza).

Poniżej Spółka przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad ZWZ:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Dyskusja w przedmiocie planowanych działań zarządu Spółki związanych z akcjami serii D Spółki wobec uprawomocnienia się Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie pod sygn. akt VII GC 106/15.
 7. Dyskusja w przedmiocie stanowiska zarządu Spółki wobec roszczeń z tytułu umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Pamexpol oraz z tytułu umów subskrypcyjnych na akcje serii D, wyrażonego w nocie nr 43 do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Dyskusja w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 z akcji serii D.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje uzasadnienie otrzymane od ww. akcjonariuszy wraz z przekazanym projektem uchwały.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu