Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący EBI 13/2020

26.06.2020

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 15 lipca 2020 r.

Zarząd FORBUILD S.A. [„Spółka”] informuje, że w związku z otrzymanymi wnioskami od akcjonariuszy Spółki, tj. BETOMAX Systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss [„Betomax”] oraz Pana Artura Mączyńskiego, dotyczącymi rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 15 lipca 2020 r. [ZWZ], Spółka przekazuje informacje o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ zgodnie z treścią ww. wniosków.

1) Betomax wniósł o:

  • przeprowadzenie wyboru rady nadzorczej Spółki przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 15 lipca 2020 r. na godzinę 11:30 , w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  • umieszczenie wyboru rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad ZWZA.

W związku z powyższym,  zmiana w porządku obrad polega na nadaniu dotychczasowemu punktowi 14 porządku obrad ZWZ następującego brzmienia:

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie Spółka informuje o umieszczeniu po punkcie 14 porządku obrad nowego punktu 15 o treści:

15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami.

2) Pan Artur Mączyński wniósł o:

  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

W związku z powyższym,  zmiana w porządku obrad polega na:

  • dodaniu nowego punktu porządku obrad ZWZ o treści :

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Numeracja porządku obrad została odpowiednio dostosowana względem ww. zmian.

W załączeniu Spółka przekazuje uzasadnienie otrzymane od Betomax oraz projekt uchwały przekazany przez Pana Artura Mączyńskiego, natomiast poniżej Spółka zamieszcza zmieniony, rozszerzony porządek  obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych,

15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 z dnia 9 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Forbuild S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) i 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu