Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 18/2015

29.08.2015

Informacja o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że w dniu 28 sierpnia 2015 roku otrzymał od jednego z akcjonariuszy informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Kielcach, VII Wydział Gospodarczy postanowienia o udzieleniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, zabezpieczenia roszczenia BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss, w związku z wytoczonym powództwem o ustalenie utraty prawa głosu łącznie z ponad 60% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Udzielenie zabezpieczenia polega na zakazie wykonywania prawa głosu przez:
1. Artura Mączyńskiego z wszystkich posiadanych przez niego akcji w FORBUILD S.A., tj. 2.085.250 akcji, dających 2.685.250 głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
2. Andrzeja Pargiełę z wszystkich posiadanych przez niego akcji w FORBUILD S.A., tj. 2.085.250 akcji, dających 2.685.250 głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
3. Stanisława Pargiełę z wszystkich posiadanych przez niego akcji w FORBUILD S.A., tj. 2.086.750 akcji, dających 2.686.750 głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
4. Lecha Pasturczaka z wszystkich posiadanych przez niego akcji w FORBUILD S.A., tj. 2.085.250 akcji, dających 2.685.250 głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce,

[dalej Akcjonariusze]

.

Zarząd jednocześnie informuje, iż jeden z akcjonariuszy przekazał dodatkowo informację, że na ww. Postanowienie będzie składał zażalenie w związku z oczywistym naruszeniem przez Sąd przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, tj. art. 233 w zw. z art. 13 § 2, art. 730 1 § 2, art. 731 oraz art. 755 § 21, oraz przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu z dnia 29 lipca 2005r., tj. art. 89 ust.1.
Zdaniem akcjonariusza, Sąd naruszył ww. przepisy m.in. poprzez:
a) przyjęcie, że Akcjonariusze Spółki działali w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie [Porozumienie] mimo, braku jakichkolwiek dowodów w tym zakresie,
b) orzeczenie o zakazie wykonywania prawa głosu przez Akcjonariuszy ze wszystkich posiadanych przez nich akcji w FORBUILD S.A., podczas gdyby nawet uznać argumentację BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss, to Sąd winien orzec jedynie zakaz wykonywania prawa głosu wynikający z istnienia rzekomego Porozumienia, w stosunku do akcji przekraczających łącznie 20% głosów w Spółce,
c) przyjęcie, że dowodem na działanie Akcjonariuszy w Porozumieniu, jest działanie polegające na zgodnym głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach w dniach 28 kwietnia 2014r., 29 września 2014r. oraz 3 listopada 2014r., pomimo że na pozostałych Walnych Zgromadzeniach Spółki przed dniem 28 kwietnia 2014r., jak również po dniu 28 kwietnia 2014r. także inni akcjonariusze, w tym BETOMAX systems GmbH & Co. KG prawie zawsze głosowali w sposób identyczny jak w/w Akcjonariusze,
d) przyjęcie, że dowodem na działanie Akcjonariuszy w Porozumieniu jest złożenie przez Zarząd Spółki ofert nabycia akcji serii D Akcjonariuszom oraz ustalenie, że wpłata na akcje nastąpiła w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki z wierzytelnością Akcjonariuszy z tytułu sprzedaży Spółce przedsiębiorstwa spółki Pamexpol, w której byli udziałowcami, pomimo braku dowodów w tym zakresie,
e) przyjęcie, że dowodem na działanie Akcjonariuszy w Porozumieniu jest niesporządzenie opinii w celu wyceny przedsiębiorstwa Pamexpol, pomimo sporządzenia przez Zarząd Spółki profesjonalnej zewnętrznej wyceny przedsiębiorstwa Pamexpol,
f) fakt, iż Komisja Nadzoru Finansowego, podczas postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Spółki, nie znalazła przesłanek na istnienie Porozumienia,
g) udzielenie zabezpieczenia zaspokajającego w całości roszczenia BETOMAX systems GmbH & Co. KG, a wręcz przekroczenie ponad żądanie pozwu,
h) nieuwzględnienie okoliczności prowadzenia działalności konkurencyjnej przez BETOMAX systems GmbH & Co. KG, a poprzez to pominięcie okoliczności, iż przedmiotowa sprawa faktycznie ma podłoże biznesowe i nie służy zatem ochronie praw BETOMAX systems GmbH & Co. KG.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu