Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 3/2019

26.02.2019

Informacja nt. współpracy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 26 lutego 2019 roku Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) umowę o wielocelowy limit kredytowy (Umowa kredytowa), zgodnie z którą Bank udzielił Spółce wielocelowego limitu kredytowego do łącznej kwoty 5 mln zł (Limit) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Umowa kredytowa przewiduje, że z dniem udostępnienia ww. limitu dotychczasowe łączne zadłużenie/zaangażowanie Spółki w Banku wynikające z dotychczasowej współpracy stron w zakresie linii gwarancji bankowych oraz kredytu w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 1,2 mln zł obciąży w całości udostępniony Limit.  

Limit zostanie udostępniony do dnia 28 lutego 2020 roku, a Spółka będzie uprawniona do wykorzystania Limitu: (i) w ramach rachunku bieżącego do łącznej kwoty nieprzekraczającej 3 mln zł, (ii) w formie gwarancji bankowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 2 mln zł oraz (iii) w formie  akredytyw dokumentowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 2 mln zł. 

Zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz przyszłych wierzytelności jakie będą przysługiwały Bankowi wobec Spółki z tytułu roszczeń zwrotnych wynikających z udzielonych w ramach limitu gwarancji, otwartych akredytyw stanowią w szczególności: weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, hipoteka umowna do kwoty 11 mln zł na nieruchomości Spółki położonej w Końskich wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia do kwoty min. 5 mln zł, zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości 5 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. 

Pozostałe warunki Umowy kredytowej, w tym formalno-prawne warunki udostępnienia przyznanego Limitu oraz możliwości jej wypowiedzenia lub rozwiązania,  nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu