Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący ESPI nr 31/2024

26.06.2024

Informacja nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2023.

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, iż w dniu 26 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [ZWZ] podjęło uchwałę nr 12 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2023 roku.

ZWZ postanowiło, że wypracowany w 2023 roku [tj. za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.] zysk netto w wysokości 3.921.948,55 zł. postanawia się przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy, a także na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 98.051,45 zł. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych, przez co kwota dywidendy wyniesie 4.020.000,00 zł. tj. po 0,30 zł. na jedną akcję.

Mając z kolei na względzie fakt, że:

  • dywidenda przysługująca za rok 2023 z akcji serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. nie może zostać wypłacona w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia nieważności umów objęcia akcji serii D oraz nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze Spółką w zakresie akcji serii D,
  • Forbuild S.A. wykonując ugodę pozasądową z 26.04.2024 r., o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2024 w 26.04.2024 r. cofnęła skargi kasacyjne wniesione w ww. postępowaniu, a także w postępowaniu o ustalenie nieistnienia m.in. uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D,
  • w związku z powyższym Spółka oczekuje unicestwienia emisji akcji serii D, przez co dywidenda powinna zostać wypłacona ostatecznie jedynie z akcji serii A, B i C,

kwota przeznaczona na dywidendę w tej części, w której przypada na akcje serii A, B i C, zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki, natomiast kwota przeznaczona na dywidendę w części, w której przypada na akcje serii D, tj. w kwocie 420.000,00 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy i 00/100 zł), zostanie zdeponowana w Spółce.

W razie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D, z chwilą tego wykreślenia, kwota zdeponowana w Spółce tytułem dywidendy z akcji serii D w kwocie 420.000,00 zł, zostanie przekwalifikowana na kwotę przeznaczoną na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki, przez co wypracowany w 2023 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./ zysk netto Spółki w wysokości 3.921.948,55 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i 55/100 zł) zostanie podzielony w ten sposób, że kwota 321.948,55 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i 55/100 zł) zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki, a kwota 3.600.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy zł) zostanie kwotą dywidendy, a więc kwota dywidendy pozostanie po 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję Spółki.

Jednocześnie ZWZ ustaliło datę 10 lipca 2024 r. jako dzień dywidendy oraz datę 10 września 2024 r. jako termin wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu