Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 16/2020

21.07.2020

Aktualizacja informacja nt. powództwa o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia

W nawiązaniu do informacji przekazanych we wcześniejszych raportach bieżących oraz raportach okresowych, m.in. opublikowanym w dniu 26 czerwca br. raportem bieżącym EBI nr 12/2020 raportem za I kwartał 2020 r., Forbuild S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Kielcach VII Wydział Gospodarczy wydał wyrok w sprawie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o sygn. akt: VII GC 234/15, w którym stwierdził nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia Spółki z dnia 28.04.2014r., 29.09.2014r. oraz 03.11.2014r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Intencją Zarządu Spółki jest złożenie w przedmiotowej sprawie apelacji.

Wyrok dotyczy następujących uchwał walnego zgromadzenia Spółki:

1. Z dnia 28.04.2014 r.:

  1. uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
  2. uchwały nr 2 w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą  NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
  3. uchwały nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect,

2. Z dnia 29.09.2014 r.

  1. uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa Pamexpol A.& S. Pargieła, A. Mączyński spółka jawna z siedzibą w Końskich,
  2. uchwały nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki,

3. Z dnia 03.11.2014 r.

  1. uchwały nr 2 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii B,C i D,
  2. uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr 3 z dnia 28 kwietnia 2014 roku,
  3. uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  4. uchwały nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  5. uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Potencjalne skutki utrzymania w kolejnych instancjach negatywnego rozstrzygnięcia dla Spółki opisane zostały w nocie nr 43 sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz nocie nr 43 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019, które opublikowane zostały raportem EBI 10/2020 w dniu 1 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu