Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

28.05.2024

Propozycja podziału zysku Spółki za 2023 rok

Zarząd Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich [dalej: Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 maja 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego za 2023 rok.

Zgodnie z wnioskiem, Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie zysku wypracowanego w 2023 roku w wysokości 3.921.948,55 zł w części na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 1.911.948,55 zł oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.010.000,00 zł. tj. po 0,15 zł na 1 akcję.

Jednocześnie mając na względzie fakt, że:

1) dywidenda przysługująca za rok 2023 z akcji serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. nie może zostać wypłacona w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia nieważności umów objęcia akcji serii D oraz nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze Spółką w zakresie akcji serii D,

2) Forbuild S.A. wykonując ugodę pozasądową z 26.04.2024 r., o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2024 w 26.04.2024 r. cofnęła skargi kasacyjne wniesione w ww. postępowaniu, a także w postępowaniu o ustalenie nieistnienia m.in. uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D,

3) w związku z powyższym Spółka oczekuje unicestwienia emisji akcji serii D, przez co dywidenda powinna zostać wypłacona ostatecznie jedynie z akcji serii A, B i C,

kwota przeznaczona na dywidendę w tej części, w której przypada na akcje serii A, B i C, zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki, natomiast kwota przeznaczona na dywidendę w części, w której przypada na akcje serii D, tj. w kwocie 210.000,00 zł, zostanie zdeponowana w Spółce. Powyższa kwota zdeponowana w Spółce w razie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii D zostanie przekwalifikowana na kwotę przeznaczoną na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki, przez co wypracowany w 2023 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./ zysk netto Spółki w wysokości 3.921.948,55 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i 55/100 zł.) zostanie podzielony w ten sposób, że kwota 2.121.948,55 zł (dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i 55/100 zł) zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki a kwota 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy zł) zostanie kwotą dywidendy, a więc kwota dywidendy pozostanie po 0,15 zł (piętnaście groszy) na jedną akcję Spółki.

Zysk wypracowany w roku 2023, w części przeznaczonej na kapitał zapasowy zasili zasoby rezerw kapitałowych Spółki, których poziom w opinii Zarządu, powinien zostać podniesiony, z uwagi na niezbędny rozwój i usprawnianie działania Spółki, jak również z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą w kraju, trwającą wojną na Ukrainie, inflacją, wzrostem cen nośników energii oraz wzrostem wymagań płacowych.

Dodatkowo mając na względzie fakt, że:

1) dywidenda przysługująca za lata obrotowe 2017, 2018, 2019, 2020 i 2022 z akcji serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. została złożona do depozytu sądowego w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia nieważności umów objęcia akcji serii D oraz nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze Spółką w zakresie akcji serii D,

2) Forbuild S.A. wykonując ugodę pozasądową z 26.04.2024 r., o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2024 w 26.04.2024 r. cofnęła skargi kasacyjne wniesione w ww. postępowaniu, a także w postępowaniu o ustalenie nieistnienia m.in. uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D,

3) w związku z powyższym Spółka oczekuje unicestwienia emisji akcji serii D, przez co dywidenda powinna zostać wypłacona ostatecznie jedynie z akcji serii A, B i C.

konieczne jest dokonanie stosowych zmian w zakresie podziału zysku za lata ubiegłe, w których część zysku została przeznaczona na dywidendę, w tym na akcje, które zostaną unicestwione. Zgodnie z założeniami, kwota przeznaczona na dywidendę w tej części, w której przypadała na akcje serii D (w dniu dzisiejszym znajdująca się w depozycie sądowym) miałaby zostać przeznaczona w całości na kapitał zapasowy, natomiast kwota przeznaczona i wypłacona już tytułem dywidendy na akcje serii A, B i C pozostanie bez zmian.

Wobec powyższego Zarząd Spółki proponuje:

1) zmianę podziału zysku i zmiany treści uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 28.06.2018 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2017 r. w ten sposób, że wypracowany w 2017 r., tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zysk netto Spółki w wysokości 3.226.251,21 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 21/100 zł) postanawia się w kwocie 1.786.251,21 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 21/100 zł)  przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki a w kwocie 1.440.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy i 00/100 zł) pozostawić jako kwotę dywidendy, to jest po 0,12 zł (dwanaście groszy) na jedną akcję Spółki.

2) zmianę podziału zysku i zmiany treści uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 24.05.2019 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 r. w ten sposób, że wypracowany w 2018 r., tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zysk netto w wysokości 4.824.991,10 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł) postanawia przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.424.991,10 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy i 00/100 zł), to jest po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję Spółki.

3) zmianę podziału zysku i zmiany treści uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 15.07.2020 r.  w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 r. wypracowany w 2019 r., tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zysk netto w wysokości 7.173.284,39 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery i 39/100 zł) postanawia przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 1.293.284,39 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery i 39/100 zł) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 5.880.000,00 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100 zł), to jest po 0,49 zł (czterdzieści dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.

4) zmianę podziału zysku i zmiany treści uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 18.06.2021 r.  w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w ten sposób, że wypracowany w 2020 r., tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zysk netto w wysokości 4.725.140,37 zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści i 37/100 zł) postanawia przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 525.140,37 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści i 37/100 zł) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy i 00/100), to jest po 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki.

5) zmianę podziału zysku i zmiany treści uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2023 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 r. w ten sposób, że wypracowany w 2022 r., tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zysk netto w wysokości 10.777.761,00 zł (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden i 00/100 zł) postanawia przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 3.577.761,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden i 00/100) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy i 00/100), to jest po 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki.

Podział zysku na podstawie podjętych uchwał wejdzie w życie z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D, a w pozostałym zakresie ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za lata 2017, 2018, 2019, 2020 i 2022 pozostaną bez zmian.

Powyższe propozycje Zarządu Spółki zostały w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, która wyraziła zgodę na przeznaczenie części zysku wypracowanego w 2023 roku na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na podwyższenie kapitału zapasowego zgodnie z ww. wnioskiem Zarządu oraz na zmianę podziału i przeznaczenia zysku wypracowanego za lata 2017-2020 i 2022 rok zgodnie z ww. propozycją Zarządu. Niemniej Rada Nadzorcza w odniesieniu do zysku wypracowanego w 2023 roku rekomenduje wyższą kwotę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. w kwocie 0,30 zł. na jedną akcję na wypłatę dywidendy a w pozostałej części na podwyższenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu