Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący EBI 8/2022

13.06.2022

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r.

Zarząd FORBUILD S.A. (Spółka) informuje, iż dniu dzisiejszym tj. 13 czerwca 2022 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariusza FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2022 r. (Uchwała nr 9 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku).

Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego zgłoszenia:

„działając w imieniu Akcjonariusza Spółki FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1; 00-057 Warszawa) wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 948 REGON: 147084336 NIP: 1080004399 („FRAM FIZ”)

posiadającego 1.074.949 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 8% kapitału zakładowego Spółki niniejszym składam projekt uchwały, dotyczący sprawy objętej punktem 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2022 r. na godz. 11.00. (Uchwała nr 9 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku)

w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 9.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wypracowany w 2021 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r./ zysk netto w wysokości 8.605.169,12 zł (osiem milionów sześćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 12/100 zł.) postanawia się przeznaczyć:

1) w części na wypłatę dywidendy w kwocie 8.576.000 zł (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 zł.) tj. po 0,64 gr na jedną akcję;

2) w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 29.169,12 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 12/100 zł)

§ 2

Stosownie do przepisów art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 24 czerwca 2022 r. jako dzień dywidendy oraz datę 1 lipca 2022 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie wniosku: Akcjonariusz FRAM FIZ proponuje, aby zysk wypracowany w 2021 roku przeznaczyć prawie w całości na wypłatę dywidendy, ponieważ wypłata dywidendy poprawi stopę zwrotu z kapitału własnego akcjonariuszy przy zachowaniu bardzo bezpiecznej struktury bilansu Spółki, tj. środków pieniężnych powyżej zobowiązań finansowych.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu