Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 1/2018

30.03.2018

Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ) Ustawy o ofercie

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 marca 2018 roku Spółka otrzymała następujące zawiadomienia:

  • w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 512)  (dalej „Ustawa”) oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Pana Andrzeja Pargieły, o zbyciu w dniu 29 marca 2018 roku, na podstawie umowy darowizny, akcji imiennych serii A  spółki FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich, w ilości 600.000 (sześćset tysięcy), które stanowiły 4,48% w kapitale zakładowym Spółki, dawały prawo do 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału Pan Andrzej Pargieła posiadał 2.085.250 akcji, stanowiących 15,56% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 2.685.250 głosów, co stanowiło 15,34% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:
1)    600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A uprawniających do 1.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2)    1.485.250 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 1.485.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje imienne stanowiły 4,48% w kapitale zakładowym Spółki, dawały prawo do 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje na okaziciela stanowiły 11,08% w kapitale zakładowym Spółki, dawały prawo do 1.485.250 głosów, co stanowiło 8,49% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  • w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 512)  (dalej „Ustawa”) oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Pana Filipa Pargieły, o nabyciu w dniu 29 marca 2018 roku, na podstawie umowy darowizny, od ojca – Andrzeja Pargieły, akcji imiennych serii A Spółki w łącznej ilości 600.000, które stanowią 4,48% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do oddania 1.200.000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.


Przed nabyciem akcji Pan Filip Pargieła nie posiadał akcji Spółki.

Po otrzymaniu darowizny, Pan Filip Pargieła posiada 600.000 akcji Spółki, stanowiących 4,48% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1.200.000 głosów, co stanowi 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wobec faktu, iż darowizna akcji została dokonana przez ojca na rzecz syna, zarówno Pan Andrzej Pargieła, jak i Pan Filip Pargieła poinformowali o istnieniu porozumienia pomiędzy nimi.

Ponadto poinformowali, iż nie istnieją podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje spółki oraz, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:

  • art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane
  • art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Dorota Walkiewicz – Członek Zarząd