Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI nr 8/2023

12.06.2023

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 7/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r. oraz raportów bieżących EBI 6/2023 i ESPI 5/2023 r. z dnia 3 czerwca 2023 r. Zarząd Forbuild S.A. [„Spółka”] przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z odpowiednią modyfikacją numerów porządku obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi rekomendacji w zakresie niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, prowadzących do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących Spółki, a także odnośnie zachowania bezstronności w sporach między akcjonariuszami Spółki, dotyczących działania w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. I pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa o Ofercie”), istnienia sankcji utraty prawa głosu, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie na ich akcjach oraz ich uprawnienia do głosowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 1, 2, 3 NWZA z dnia 28 kwietnia 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 2 NWZA z dnia 29 września 2014 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 2, 3, 4, 5, 6 NWZA z dnia 3 listopada 2014 r.
 9. Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) (o ile zostanie przedłożona).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska, a jeżeli ten podmiot nie będzie mógł lub nie będzie chciał się podjąć zlecenia, spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia w Polsce usług audytu z grupy: PwC lub EY, na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie w celu zbadania istotnych transakcji Spółki dokonywanych w latach 2017-2022 oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego, byłego członka Zarządu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego, Prezesa Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka, członka Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza, członka Rady Nadzorczej Spółki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku.
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: Lechowi Janowi Pasturczakowi, Andrzejowi Piotrowi Pargiele, Stanisławowi Juliuszowi Pargiele, Arturowi Mączyńskiemu, Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki: Grzegorzowi Muszyńskiemu, Piotrowi Kurczyńskiemu, Tomaszowi Gierczyńskiemu, Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2021 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku.
 34. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 35. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2022.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2022 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 41. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 roku.
 42. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 43. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 44. Podjęcie uchwały w sprawie powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej wspólnej kadencji.
 45. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ponadto w uzupełnieniu Emitent przekazuje również treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie formularze i dokumenty opublikowane przez Spółkę w systemie EBI w dacie zwołania ZWZ tj. w dniu 3 czerwca 2023 roku. Emitent przekazuje również dokumenty i formularze zaktualizowane o rozszerzenie porządku obrad tj. rozszerzony porządek obrad, projekty uchwał z rozszerzonym porządkiem obrad oraz formularz instrukcji do głosowania z rozszerzonym porządkiem obrad.

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30.06.2023
144,27 KB
1.1. Rozszerzony porządek obrad ZWZA 2023-06-30
83,49 KB
2. Formularz Pełnomocnictwa ZWZA 30.06.2023
139,34 KB
3. Projekty Uchwał ZWZA 30.06.2023
145,92 KB
3.1. Projekty Uchwał rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30
176,34 KB
4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA 30.06.2023
361,15 KB
4.1. Formularz instrukcji do głosowania rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30
421,94 KB
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014
1,28 MB
6. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014
7,20 MB
7. Opinia i raport z biegłego z badania Spółki za 2014
2,13 MB
8. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014
1,22 MB
9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014
6,93 MB
10. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego za 2014
862,02 KB
11. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2014
714,77 KB
12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014
489,83 KB
13. Sprawozdanie z działalności RN za 2014
474,45 KB
14. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2021
861,58 KB
15. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2021
1,16 MB
16. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2021
350,91 KB
17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2021
1,36 MB
18. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2021
357,23 KB
19. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2021
413,01 KB
20. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2021
201,70 KB
21. Sprawozdanie z działalności RN za 2021
269,78 KB
22. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2022
860,24 KB
23. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2022
1,12 MB
24. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2022
351,93 KB
25. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2022
1,16 MB
26. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2022
352,60 KB
27. Sprawozdanie RN z wynikow oceny za 2022
1,60 MB
28. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2022
2,19 MB
29. Sprawozdanie z działalności RN za 2022
1,11 MB