Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 17/2016

09.06.2016

Rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2016 r.

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuję, że w dniu 8 czerwca 2016 roku, otrzymał od akcjonariusza – BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w zw. z § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku, następującego punktu:

„Podjecie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokosci wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w w/w zakresie, której treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.
W związku z powyższym Ząrzad FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich, ul. Górna 2a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342237 (dalej: „Spółka”), na wniosek Akcjonariusza – BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza.

Poniżej Emitent zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Ząrzadu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągnietego w 2015 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Rade Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzglednieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiagnietego w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokosci wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd niniejszym przekazuje:
1) projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza,
2) instrukcje do głosowania uzupełniona o projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza.
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujace spółke:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu