Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 2/2015

28.05.2015

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku

Zarząd Betomax Polska Spółka Akcyjna z siedziba w Końskich informuje, że w dniu 25 maja 2015 roku, otrzymał wniosek od akcjonariusza – BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss, na podstawie art. 401 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych o umieszczeniu w  porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2015 roku następujących punktów:

1. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami.
a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami w trybie art. 385 §5 Kodeksu spółek handlowych,
c) oddelegowanie przez grupy członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych,
d) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych i  ewentualnie równie- w trybie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w trybie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał równie- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w w/w zakresie, których treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Zarząd Betomax Polska Spółka Akcyjna z siedziba w Końskie, ul. Górna 2a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342237 (dalej: „Spółka”), na wniosek Akcjonariusza – BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss,, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku, na godz. 1100 w siedzibie Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza.

Poniżej Emitent zamieszcza rozszerzony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak równie- wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a tak-e z oceny sprawozdania Zarządu z  działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia przedstawionej przez Rade Nadzorcza zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami.
a) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych,
b) oddelegowanie przez grupy członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych,
c) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych i  ewentualnie również w trybie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
17. Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
18. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 3, 4 , 5, 6  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 3  listopada 2014 roku.
23. Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
25. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd niniejszym przekazuje:
1) projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza,
2) instrukcje do głosowania uzupełniona o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu