Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 10/2016

02.06.2016

Informacja o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że Postanowieniem z dnia 17 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Kielcach, VII Wydział Gospodarczy udzielił, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, zabezpieczenia roszczenia Pana Heinz Jammersa – Członka Rady Nadzorczej, w związku z wytoczonym powództwem o nakazanie Spółce określonego działania, tj. dopuszczenia do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością Spółki oraz wydania do wglądu dokumentów niezbędnych do realizacji stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością Spółki.

Udzielenie zabezpieczenia polega na nakazaniu Spółce, aby złożyła do depozytu sądowego poświadczone za zgodność z oryginałem kopie niżej wymienionych dokumentów:
1) wszystkich uchwał rady nadzorczej oraz zarządu pozwanej podjętych w latach 2013 – 2015 oraz wszystkich protokołów z posiedzeń tych organów, jakie odbyły się w latach 2013-2015;
2) wszystkich umów zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 11 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. oraz wszelkiej dokumentacji związanej z wykonywaniem tych umów lub zamówień, niezależnie od ich formy, w tym obejmującej faktury VAT wystawione przez Spółkę lub te podmioty powiązane lub dotyczące cen transferowych;
3) wszystkich umów bądź aktów założycielskich wszystkich spółek zależnych w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 4 k.s.h.,
wraz z wszelka dokumentacją związaną z wykonywaniem tych umów lub zamówień, niezależnie od ich formy (w tym obejmującej faktury VAT wystawione lub realizowane przez Spółkę);
4) wszystkich umów lub zamówień o wartości przekraczającej 100.000,00 zł netto, zawartych lub złożonych przez Spółkę od 2014 roku na czas nieznaczony oraz na czas oznaczony dłuższy niż 2 lata, wraz z wszelka dokumentacją związaną z wykonywaniem tych umów lub zamówień, niezależnie od ich formy (w tym obejmującej faktury VAT wystawione lub realizowane przez Spółkę);
5) wszystkich umów zawartych przez Spółkę lub złożonych zamówień ze spółką prawa niemieckiego Hünnebeck GmbH lub Hünnebeck Polska sp. z o.o., wraz z wszelka dokumentacją związaną z wykonywaniem tych umów lub zamówień, niezależnie od ich formy (w tym obejmującej faktury VAT wystawione lub realizowane przez Spółkę);
6) wszystkich umów zawartych przez Spółkę lub złożonych zamówień ze spółką Betomix sp. z o.o., wraz z wszelka dokumentacją związaną z wykonywaniem tych umów lub zamówień, niezależnie od ich formy (w tym obejmującej faktury VAT wystawione lub realizowane przez Spółkę);
7) wszystkich umów zawartych przez Spółkę lub złożonych zamówień wraz z wszelka dokumentacją związaną z wykonywaniem tych umów lub zamówień, niezależnie od ich formy (w tym obejmującej faktury VAT wystawione lub realizowane przez Spółkę) zawartych lub złożonych przez Spółkę z podmiotami, które dokonały wyceny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. oraz wszystkich ich składników, na potrzeby nabycia tego przedsiębiorstwa przez Spółkę od Pamexpol A.&S. Pargieła, A .Mączyński sp. j.;
8) wszelkiej dokumentacji księgowej i finansowej dotyczącej Spółki powstałej w latach 2014 – 2015, w tym wszelkiej dokumentacji dotyczącej jakichkolwiek dotacji otrzymanych przez Spółkę ze środków publicznych (w tym programów Unii Europejskiej), bilansów, rachunków i wyników (zysków i strat) finansowych, badań tych wyników finansowych oraz zestawień obrotów i sald;
9) wszelkiej dokumentacji dotyczącej obrotu przez Spółkę jej środkami trwałymi od 2014 roku;
10) wszystkich umów zawartych przez Spółkę lub złożonych zamówień od 2013 r. z członkami jej zarządu oraz członkami jej rady nadzorczej wraz z wszelka dokumentacją związaną z wykonywaniem ww. umów lub zamówień niezależnie od ich formy (w tym obejmującą faktury VAT wystawione lub realizowane przez Spółkę) w tym wszelkiej dokumentacji stanowiącej podstawy do wypłat, pod jakimkolwiek tytułem, od 2013 roku, środków pieniężnych ze środków Spółki przez Spółkę na rzecz członków jej zarządu oraz członków jej rady nadzorczej.
Na ww. Postanowienie Spółka złożyła zażalenie w związku z oczywistym naruszeniem przez Sąd przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.