Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący ESPI 7/2022

09.05.2022

Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku – wyrok Sądu Apelacyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2022 dotyczącego postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku [uchwał 3-13 oraz 15-20, sprawa o sygn. akt: VII GC 183/15] połączonej do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o ustalenie istnienia uchwał 16 oraz uchwał od nr 27 do nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2015 roku [sygn. akt: VII GC 238/15] zgodnie z informacjami przekazanymi m.in. w ostatnim raporcie okresowym, Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 9 maja 2022 roku powziął informację o wydaniu przez Sad Apelacyjny w Krakowie [Sąd Apelacyjny] wyroku zgodnie z którym:

[1] Sąd Apelacyjny oddalił w części apelację Spółki i podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 1/2020, w którym Sąd Okręgowy w Kielcach ustalił nieważność uchwał:

– uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

– uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014;

– uchwały nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014;

– uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

– uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku;

– uchwały nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 13  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 16 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 19 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 20 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

 

[2] Sąd Apelacyjny uwzględnił w części apelację Spółki i zmienił ww. wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach oraz oddalił powództwo, w którym BETOMAX systems GmbH & Co. KG domagał się ustalenia na podstawie art. 189 kpc istnienia następujących uchwał:

– uchwały nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014;

– uchwały nr 27 w sprawie zmiany statutu Spółki;

– uchwały nr 27’ w sprawie uchylenia niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2014 r.;

– uchwały nr 27’’ w sprawie w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny, a o kolejnych ewentualnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu