Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Prospekt Emisyjny BETOMAX Polska S.A.

Informujemy, że w dniu 20.12.2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki BETOMAX Polska S.A.

Aby zapoznać się z treścią Prospektu należy spełnić i zaakceptować warunki wskazane poniżej:

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO ZASTRZEŻENIA WSKAZUJĄCEGO NA WARUNKI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Niniejszy Prospekt emisyjny przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Betomax Polska S.A. z siedzibą w Końskich (Spółka) 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 2.000.000 Akcji Serii C, 3.900.000 Akcji Serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 7.900.000 akcji zwykłych na okaziciela, (w tym: do 2.000.000 Akcji Serii C, 5.900.000 Akcji Serii B) do obrotu giełdowego na rynek regulowany, został zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2012 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce.

Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie publicznej. Elektroniczna wersja Prospektu emisyjnego opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U.  2009 r. Nr 185, poz.1439 z późn. zm.).

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia.

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych z 1933r. z późn. zm. – U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za Ofertę publiczną akcji Vistula Group  S.A. objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu emisyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi, jeżeli takie zostaną  opublikowane do Prospektu emisyjnego.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące oferowanych papierów wartościowych powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Prospektu oraz opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść, a w szczególności potwierdzam, że:

1. nie jestem rezydentem amerykańskim (US Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933);
2. obecnie znajduję się w Polsce.    

Poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

Akceptuję   Rezygnuję