Ebi Bieżące

Raport Bieżący EBI 6/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 maja 2019r.

Zarząd FORBUILD S.A. informuje o zwołaniu na dzień 24 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Górnej 2a. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze i dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.forbuild.eu

PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podpisy
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

01
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
99.22 KB
02
2. Formularz pełnomocnictwa
79.4 KB
03
3. Projekty Uchwał na ZWZA
108.22 KB
04
4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA
167.9 KB
05
5. Sprawozdanie z działalności Forbuild S.A. oraz Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. za 2018
661.59 KB
06
6. Sprawozdanie Finansowe Forbuild. S.A. za 2018
1.02 MB
07
7. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego SF FORBUILD za 2018-sig
424.93 KB
08
8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2018
991.61 KB
09
9. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2018-sig
314.45 KB
10
10. Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2018 r.
37.94 KB
11
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018
191.39 KB
12
12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem syst. kontr. wew. i syst. zarządzania ryzykiem
175.69 KB
13
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018
65.45 KB

Raport Bieżący EBI 4/2019 - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

Zarząd Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich („Spółka”), niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportów rocznych Spółki za 2018 r. Raporty roczne zostaną opublikowane w dniu 26 kwietnia 2019 roku, zamiast jak informowano w raporcie bieżącym nr 1/2019 w dniu 31 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: 
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport Bieżący EBI 3/2019 - Wygaśnięcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd spółki pod firmą Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 28 lutego 2019 roku wygasła Umowa z dnia 25 marca  2013 r. pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki przez Dom Maklerski BOŚ SA z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport Bieżący EBI 1/2019 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku w dniu 14 lutego 2019 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku w dniu 15 maja 2019 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku w dniu 14 sierpnia 2019 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku w dniu 14 listopada 2019 roku
Jednostkowy raport roczny za 2018 rok w dniu 31 maja 2019 roku
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok w dniu 31 maja 2019 roku

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w raporcie skonsolidowanym kwartalnym będzie przedstawiał dane jednostkowe Spółki, tym samym nie będą publikowane jednostkowe raporty kwartalne.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport Bieżący EBI 10/2018 - Temat: Aktualizacja informacji nt. powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2018, Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynął pozew z dnia 27 lipca 2018 r. od BETOMAX systems GmbH&Co.KG (Powód) przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał z 28 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powód wnosi o stwierdzenie nieważności uchwał nr 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 oraz 18.

Jednocześnie Spółka informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w ww. raporcie wskazano na uchwały „Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku”, podczas gdy prawidłowo powinno być uchwał „Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku”. W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego EBI nr 9/2018 pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu