Notowania

 • FORBUILD SA

  BTX
 • Data debiutu

  2013.04.04

Kurs (zł)

kurs bieżący 2,24 2019-07-18 13:10
 • kurs min

  0,00
 • kurs max

  0,00
 • kurs odniesienia

  2,24
 • kurs otwarcia

  2,24

Zmiana

 • 0,00%
 • 0,00 zł

Obroty

 • wol. obr. (szt.)

  0,00
 • wart. obrotu (zł)

  0,00

Historia

 • dzień

  0,00%
 • tydzień

  3,70%
 • miesiąc

  -2,61%
 • kwartał

  12,00%
 • pół roku

  0,00%
 • rok

  0,00%

Relacje Inwestorskie

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich firmy FORBUILD SA

Zakres

Aktualności

Raport bieżący ESPI nr 10/2019 - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęło od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującej fundusz inwestycyjny FRAM FIZ zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego treść Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik:
Załącznik do RB ESPI 10_2019..pdf

Podpisy:
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 9/2019 - Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie z powództwa Betomax Systems GmbH & Co. KG przeciwko Spółce i Akcjonariuszom

W nawiązaniu do informacji opublikowanych raportem bieżącym EBI nr 9/2015 dotyczących wytoczenia przez BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss powództwa przeciwko FORBUILD S.A. z siedzibą w  Końskich [Spółka] oraz akcjonariuszom Spółki w osobach Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły i Lecha Pasturczaka [ Akcjonariusze] o ustalenie nieważności umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D [Akcje] i nieistnienia stosunku prawnego łączącego Akcjonariuszy ze Spółką w zakresie Akcji oraz informacji zamieszonych w raportach okresowych w zakresie ww. postępowania, Zarząd Spółki informuje, że w  dniu 16 lipca 2019 r. powziął informację o ogłoszeniu w tym samym dniu przez Sąd Okręgowy w Kielcach [Sąd Okręgowy] wyroku w ww. sprawie. 

Sąd Okręgowy ustalił przede wszystkim, że umowy objęcia przez każdego z ww. Akcjonariuszy po 350.000 Akcji w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej 4 zł każda zawarte w dniu 10 września 2014 roku są nieważne, w związku z czym w zakresie tych Akcji Akcjonariuszy nie łączy stosunek prawny ze Spółką. Wyrok Sądu Okręgowego jest nieprawomocny. Jednocześnie Spółka informuje, że niezwłocznie wystąpi do Sądu Okręgowego o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku, a po dokonaniu jego analizy podejmie decyzję co do ewentualnego zaskarżenia tego wyroku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu 
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport Bieżący EBI nr 10/2019 - Wycofanie przez Akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2019 w sprawie wystąpienia przez Akcjonariusza z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęło pismo od ww. Akcjonariusza zgodnie z którym wycofał on swój wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego Spółka nie będzie podejmowała działań w zakresie zgłoszonego żądania.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu