Notowania

 • FORBUILD SA

  BTX
 • Data debiutu

  2013.04.04

Kurs (zł)

kurs bieżący 1,60 2018-04-20 17:30
 • kurs min

  1,60
 • kurs max

  1,60
 • kurs odniesienia

  1,60
 • kurs otwarcia

  1,60

Zmiana

 • 0,00%
 • 0,00 zł

Obroty

 • wol. obr. (szt.)

  1 300,00
 • wart. obrotu (zł)

  2 080,00

Historia

 • dzień

  0,00%
 • tydzień

  0,00%
 • miesiąc

  0,00%
 • kwartał

  0,00%
 • pół roku

  0,00%
 • rok

  0,00%

Relacje Inwestorskie

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich firmy FORBUILD SA

Zakres

Aktualności

Raport Bieżący nr 2/2018 - Aktualizacja informacji w sprawie z powództwa H. Jammersa przeciwko Spółce

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) informuje o powzięciu informacji o wydaniu przez Sąd Okręgowy w  Kielcach, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 12 kwietnia 2018 roku, wyroku w  sprawie z powództwa H. Jammersa – Członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce o nakazanie Spółce określonego działania, tj. dopuszczenia do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością Spółki oraz wydania do wglądu dokumentów niezbędnych do realizacji stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością Spółki. Wydanym Wyrokiem Sąd Okręgowy uznał powództwo. Wyrok nie jest prawomocny.

O toczącym się postępowaniu z powództwa H. Jammersa przeciwko Spółce, Spółka informowała raportem bieżącym EBI numer 11/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu

Raport Bieżący nr 1/2018 - Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ) Ustawy o ofercie

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 marca 2018 roku Spółka otrzymała następujące zawiadomienia:

 • w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 512)  (dalej „Ustawa”) oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Pana Andrzeja Pargieły, o zbyciu w dniu 29 marca 2018 roku, na podstawie umowy darowizny, akcji imiennych serii A  spółki FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich, w ilości 600.000 (sześćset tysięcy), które stanowiły 4,48% w kapitale zakładowym Spółki, dawały prawo do 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału Pan Andrzej Pargieła posiadał 2.085.250 akcji, stanowiących 15,56% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 2.685.250 głosów, co stanowiło 15,34% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:
1)    600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A uprawniających do 1.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2)    1.485.250 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 1.485.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje imienne stanowiły 4,48% w kapitale zakładowym Spółki, dawały prawo do 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje na okaziciela stanowiły 11,08% w kapitale zakładowym Spółki, dawały prawo do 1.485.250 głosów, co stanowiło 8,49% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 • w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 512)  (dalej „Ustawa”) oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Pana Filipa Pargieły, o nabyciu w dniu 29 marca 2018 roku, na podstawie umowy darowizny, od ojca – Andrzeja Pargieły, akcji imiennych serii A Spółki w łącznej ilości 600.000, które stanowią 4,48% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do oddania 1.200.000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed nabyciem akcji Pan Filip Pargieła nie posiadał akcji Spółki.

Po otrzymaniu darowizny, Pan Filip Pargieła posiada 600.000 akcji Spółki, stanowiących 4,48% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1.200.000 głosów, co stanowi 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wobec faktu, iż darowizna akcji została dokonana przez ojca na rzecz syna, zarówno Pan Andrzej Pargieła, jak i Pan Filip Pargieła poinformowali o istnieniu porozumienia pomiędzy nimi.

Ponadto poinformowali, iż nie istnieją podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje spółki oraz, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:

 • art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane
 • art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Załączniki:
Skonsolidowany raport okresowy za Iv kwartał 2017 roku.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu