Aktualności

Raport Bieżący EBI 2/2020 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku w dniu 14 lutego 2020 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku w dniu 15 maja 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku w dniu 14 sierpnia 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku w dniu 16 listopada 2020 r.
Jednostkowy raport roczny za 2019 rok w dniu 1 czerwca 2020 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok w dniu 1 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w raporcie skonsolidowanym kwartalnym będzie przedstawiał dane jednostkowe Spółki, tym samym nie będą publikowane jednostkowe raporty kwartalne.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport Bieżący EBI 1/2020 - Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zgłoszone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia żądania zwołania tj. najpóźniej w dniu 10 lutego 2020 r. z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
7) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy;
8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez ww. akcjonariusza w ramach zgłoszonego żądania.

Załącznik_projekty uchwał_EBI 2020-01.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport Bieżący ESPI nr 2/2020 - Aktualizacja informacji nt. powództwa przeciwko członkom organów Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2018 dotyczącego postępowania z powództwa BETOMAX Systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss [Betomax] przeciwko członkom organów FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka, Emitent] oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie w ostatnim raporcie okresowym Emitenta za III kwartał 2019 r., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynął odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy [Sąd] zgodnie z którym Sąd postanowił uchylić w stosunku do Pana Artura Mączyńskiego oraz Pana Andrzeja Pargieła dodatkowe zabezpieczenie powództwa Betomax w ww. postępowaniu polegające na zajęciu posiadanych przez nich akcji spółki ZUK Stąporków S.A.

Postanowienie Sądu uchylające ww. zabezpieczenie jest nieprawomocne.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 1/2020 - Informacja o wyroku w sprawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku

W nawiązaniu do raportu EBI 19/2015 z 25 września 2015 roku w sprawie informacji o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwał od nr 3 do nr 13 oraz od nr 15 do nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku (ZWZ) Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 roku powziął informację o wydaniu w dniu 3 stycznia 2020 roku przez Sąd Okręgowy w Kielcach VII Wydział Gospodarczy [Sąd] wyroku zgodnie z którym Sąd: - ustalił nieważność uchwał 3-13 oraz 15-20 ZWZ; - ustalił istnienie uchwał ZWZ wskazanych w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Wyrok nie jest prawomocny. Intencją Spółki jest podjęcie przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa właściwych działań odwoławczych, o czym Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Niezależnie od powyższego wskazane powyżej zdarzenie stanowi okoliczność wskazaną w § 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2020-01 ESPI Załącznik do raportu bieżącego.pdf

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 12/2019 - Aktualizacja informacji dot. postępowania sądowego w sprawie z powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG w Neuss przeciwko akcjonariuszom

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 dotyczącego prawomocnego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa BETOMAX Systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss [Betomax] o ustalenie utraty przez akcjonariuszy prawa głosu z posiadanych akcji z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy akcjonariuszami oraz informacji zamieszczonych w raportach okresowych w zakresie tego postępowania, Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. powziął informację o odmowie przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej złożonej przez Betomax od wyroku Sądu Apelacyjnego o którym mowa w ww. raporcie bieżącym.

Spółka przypomina, że Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił apelację wniesioną przez akcjonariuszy Spółki tj. Artura Mączyńskiego, Stanisława Pargiełę, Andrzeja Pargiełę oraz Lecha Pasturczaka i w konsekwencji oddalił w całości powództwo Betomax o ustalenie utraty przez ww. akcjonariuszy prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami. W związku z powyższym wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie oddalający w całości powództwo Betomax nie podlega dalszemu zaskarżeniu i jest prawomocny od chwili jego wydania.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu