Aktualności

Raport Bieżący EBI 9/2019 - Wystąpienie przez Akcjonariusza z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotowego żądania.

W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego żądania. 

Załącznik: 2019-09 EBI Załącznik do RB_EBI

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 8/2019 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ FORBUILD w dniu 24 maja 2019 roku

Działając zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 maja 2019 r. [ZWZ].

Emitent wyjaśnia przy tym, iż od momentu rozpoczęcia obrad ZWZ do zakończenia głosowania nad Uchwałą nr 11 ZWZ, w obradach ZWZ uczestniczyli akcjonariusze dysponujący 4.462.916 akcjami uprawniającymi do 6.862.916 głosów. Po głosowaniu nad powyższą uchwałą do obrad ZWZ dołączyli pełnomocnicy kolejnego akcjonariusza Spółki (Pełnomocnicy). Mając powyższe na uwadze począwszy od tego momentu akcjonariusze biorący udział w ZWZ dysponowali 8 062 916 akcjami, z prawem do 12 162 916 głosów.

1. Katarzyna Łuczyńska – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 100 000 głosów, co stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 16,03% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 9,04% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

2. Maciej Pasturczak – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 100 000 głosów, co stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 16,03% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 9,04% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

3. Alicja Nitek – przysługiwało w trakcie ZWZ 2 200 000 głosów, co stanowi 12,57% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 32,06% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 18,09% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

4. Filip Pargieła – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 200 000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 17,49% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 9,87% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

5. Mateusz Mączyński – przysługiwało w trakcie ZWZ 600 000 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 8,74% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- poniżej 5% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

6. Wiktoria Laskowska – przysługiwało w trakcie ZWZ 600 000 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 8,74% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- poniżej 5% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

7. Betomax systems GmbH & CO.KG:

- od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników akcjonariusz ten nie było obecny na ZWZ;

- od momentu dołączenia do obrad Pełnomocników do zakończenia obrad akcjonariuszowi przysługiwało 5 300 000 głosów, które stanowią 30,29% ogólnej liczby głosów oraz 43,58% głosów w trakcie tej części ZWZ. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport Bieżący EBI nr 8/2019 - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2019 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka), niniejszym podaje do wiadomości publicznej jako załącznik do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 24 maja 2019 roku (Walne Zgromadzenie).

Zarząd Spółki informuje ponadto, że do uchwał o nr 12 oraz od nr 14 do nr 16 jeden z akcjonariuszy Spółki tj. spółka pod firmą Betomax systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss zgłosił sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załącznik: 2019-08 Treść podjętych uchwał na ZWZA w dniu 24-05-2019

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 7/2019 - Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 8  w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku zgodnie z którą zysk netto wypracowany w 2018 roku w wysokości 4.824.991,10 zł zdecydowano przeznaczyć:

- w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.144.991,10 zł oraz
- w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.680.000,00  zł tj. po 0,20 gr na jedną akcję. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustaliło datę 14 czerwca 2019 roku jako dzień dywidendy oraz datę 8 lipca 2019 roku jako termin jej wypłaty. Dywidendą zostanie objętych 13 400 000 akcji Spółki.

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport EBI 7/2019 - Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik: Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za I kwartał 2019 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu