Aktualności

Raport bieżący ESPI nr 12/2019 - Aktualizacja informacji dot. postępowania sądowego w sprawie z powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG w Neuss przeciwko akcjonariuszom

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 dotyczącego prawomocnego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa BETOMAX Systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss [Betomax] o ustalenie utraty przez akcjonariuszy prawa głosu z posiadanych akcji z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy akcjonariuszami oraz informacji zamieszczonych w raportach okresowych w zakresie tego postępowania, Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. powziął informację o odmowie przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej złożonej przez Betomax od wyroku Sądu Apelacyjnego o którym mowa w ww. raporcie bieżącym.

Spółka przypomina, że Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił apelację wniesioną przez akcjonariuszy Spółki tj. Artura Mączyńskiego, Stanisława Pargiełę, Andrzeja Pargiełę oraz Lecha Pasturczaka i w konsekwencji oddalił w całości powództwo Betomax o ustalenie utraty przez ww. akcjonariuszy prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami. W związku z powyższym wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie oddalający w całości powództwo Betomax nie podlega dalszemu zaskarżeniu i jest prawomocny od chwili jego wydania.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 11/ 2019 - Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko Spółce i Akcjonariuszom

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie okresowym za III kwartał 2019 r. dotyczących zabezpieczenia roszczeń BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss [Betomax] w sprawie o ustalenie nieważności umów darowizn akcji FORBUILD S.A. zawartych przez Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę, Lecha Pasturczaka [dalej łącznie jako Darczyńcy] oraz Katarzynę Łuczyńską, Macieja Pasturczaka, Alicję Nitek, Mateusza Mączyńskiego, Wiktorię Laskowską [Mączyńska] oraz Filipa Pargiełę [dalej łącznie jako Obdarowani], Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. do Spółki wpłynął wniesiony przez Betomax do Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy [Sąd] odpis pozwu złożonego przez Betomax przeciwko łącznie Darczyńcom, Obdarowanym oraz Spółce o ustalenie nieważności umów darowizn akcji Spółki zawartych przez ww. osoby.

Dodatkowo Betomax wniósł do Sądu o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych łączących Spółkę oraz Obdarowanych z uwagi jego zdaniem na nieważność umów darowizny, a ponadto z tej samej przyczyny Betomax wniósł o ustalenie istnienia stosunków prawnych łączących Spółkę oraz Darczyńców. Jednocześnie Spółka informuje, że na obecnym etapie ocenia roszczenie Betomax jako bezzasadne. O kolejnych istotnych etapach ww. postępowania Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport EBI 14/2019 - Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:
2019-11-14 IIIQ Forbuild_skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu

Raport Bieżący EBI 13/2019 - Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2019 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 1 października 2019 roku Spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Kielcach przez akcjonariusza Spółki BETOMAX systems GmbH & CO KG z siedzibą w Neuss o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2019 roku: uchwały nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, uchwały nr 14 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, uchwały nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, uchwały nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport EBI 12/2019 - Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:
Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za II kwartał 2019 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu