Espi

Raport Bieżący ESPI 4/2020 (Kancelaria Publiczna GPW) - Informacja o transakcji na akcjach Spółki otrzymana w trybie art. 19 MAR

Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 lutego 2020 roku Spółka otrzymała od pełnomocnika zgłaszającego: Betomax Systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss [Niemcy] [osoba blisko powiązana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze] informację o transakcji nabycia 34952 akcji Spółki. Jednocześnie Spółka otrzymała formularze notyfikacyjne dot. ww. transakcji, które przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

01
Załącznik1.pdf
11.89 KB
02
Załącznik2.pdf
166.98 KB

Raport Bieżący ESPI nr 03/2020 (Kancelaria Publiczna GPW) - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. na dzień 9 marca 2020 r.

Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] informuje o zwołaniu na dzień 9 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [NWZ], które odbędzie się w siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Górnej 2a. Obrady NWZ rozpoczną się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze i dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.forbuild.eu, które udostępnione zostaną w zakładce Relacje inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie.

PODSTAWA PRAWNA
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

01
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 9-03-2020
96.42 KB
02
2. Formularz pełnomocnictwa na NWZA na 9-03-2020
78.84 KB
03
3. Projekty uchwał na NWZA na 9-03-2020
60.14 KB
04
4. Formularz instrukcji do głosowania na NWZA na 9-03-2020
80.64 KB

Raport Bieżący ESPI nr 2/2020 - Aktualizacja informacji nt. powództwa przeciwko członkom organów Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2018 dotyczącego postępowania z powództwa BETOMAX Systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss [Betomax] przeciwko członkom organów FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka, Emitent] oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie w ostatnim raporcie okresowym Emitenta za III kwartał 2019 r., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynął odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy [Sąd] zgodnie z którym Sąd postanowił uchylić w stosunku do Pana Artura Mączyńskiego oraz Pana Andrzeja Pargieła dodatkowe zabezpieczenie powództwa Betomax w ww. postępowaniu polegające na zajęciu posiadanych przez nich akcji spółki ZUK Stąporków S.A.

Postanowienie Sądu uchylające ww. zabezpieczenie jest nieprawomocne.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 1/2020 - Informacja o wyroku w sprawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku

W nawiązaniu do raportu EBI 19/2015 z 25 września 2015 roku w sprawie informacji o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwał od nr 3 do nr 13 oraz od nr 15 do nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku (ZWZ) Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 roku powziął informację o wydaniu w dniu 3 stycznia 2020 roku przez Sąd Okręgowy w Kielcach VII Wydział Gospodarczy [Sąd] wyroku zgodnie z którym Sąd:

- ustalił nieważność uchwał 3-13 oraz 15-20 ZWZ;
- ustalił istnienie uchwał ZWZ wskazanych w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Wyrok nie jest prawomocny. Intencją Spółki jest podjęcie przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa właściwych działań odwoławczych, o czym Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Niezależnie od powyższego wskazane powyżej zdarzenie stanowi okoliczność wskazaną w § 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

01
2020-01 ESPI Załącznik do raportu bieżącego.pdf
44.46 KB

Raport bieżący ESPI nr 12/2019 - Aktualizacja informacji dot. postępowania sądowego w sprawie z powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG w Neuss przeciwko akcjonariuszom

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 dotyczącego prawomocnego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa BETOMAX Systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss [Betomax] o ustalenie utraty przez akcjonariuszy prawa głosu z posiadanych akcji z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy akcjonariuszami oraz informacji zamieszczonych w raportach okresowych w zakresie tego postępowania, Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. powziął informację o odmowie przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej złożonej przez Betomax od wyroku Sądu Apelacyjnego o którym mowa w ww. raporcie bieżącym.

Spółka przypomina, że Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił apelację wniesioną przez akcjonariuszy Spółki tj. Artura Mączyńskiego, Stanisława Pargiełę, Andrzeja Pargiełę oraz Lecha Pasturczaka i w konsekwencji oddalił w całości powództwo Betomax o ustalenie utraty przez ww. akcjonariuszy prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami. W związku z powyższym wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie oddalający w całości powództwo Betomax nie podlega dalszemu zaskarżeniu i jest prawomocny od chwili jego wydania.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu