Espi

Raport bieżący ESPI nr 10/2019 - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęło od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującej fundusz inwestycyjny FRAM FIZ zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego treść Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy:
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

01
Załącznik do RB ESPI 10_2019..pdf
2.24 MB

Raport bieżący ESPI nr 9/2019 - Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie z powództwa Betomax Systems GmbH & Co. KG przeciwko Spółce i Akcjonariuszom

W nawiązaniu do informacji opublikowanych raportem bieżącym EBI nr 9/2015 dotyczących wytoczenia przez BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss powództwa przeciwko FORBUILD S.A. z siedzibą w  Końskich [Spółka] oraz akcjonariuszom Spółki w osobach Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły i Lecha Pasturczaka [ Akcjonariusze] o ustalenie nieważności umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D [Akcje] i nieistnienia stosunku prawnego łączącego Akcjonariuszy ze Spółką w zakresie Akcji oraz informacji zamieszonych w raportach okresowych w zakresie ww. postępowania, Zarząd Spółki informuje, że w  dniu 16 lipca 2019 r. powziął informację o ogłoszeniu w tym samym dniu przez Sąd Okręgowy w Kielcach [Sąd Okręgowy] wyroku w ww. sprawie. 

Sąd Okręgowy ustalił przede wszystkim, że umowy objęcia przez każdego z ww. Akcjonariuszy po 350.000 Akcji w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej 4 zł każda zawarte w dniu 10 września 2014 roku są nieważne, w związku z czym w zakresie tych Akcji Akcjonariuszy nie łączy stosunek prawny ze Spółką. Wyrok Sądu Okręgowego jest nieprawomocny. Jednocześnie Spółka informuje, że niezwłocznie wystąpi do Sądu Okręgowego o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku, a po dokonaniu jego analizy podejmie decyzję co do ewentualnego zaskarżenia tego wyroku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu 
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 8/2019 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ FORBUILD w dniu 24 maja 2019 roku

Działając zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 maja 2019 r. [ZWZ].

Emitent wyjaśnia przy tym, iż od momentu rozpoczęcia obrad ZWZ do zakończenia głosowania nad Uchwałą nr 11 ZWZ, w obradach ZWZ uczestniczyli akcjonariusze dysponujący 4.462.916 akcjami uprawniającymi do 6.862.916 głosów. Po głosowaniu nad powyższą uchwałą do obrad ZWZ dołączyli pełnomocnicy kolejnego akcjonariusza Spółki (Pełnomocnicy). Mając powyższe na uwadze począwszy od tego momentu akcjonariusze biorący udział w ZWZ dysponowali 8 062 916 akcjami, z prawem do 12 162 916 głosów.

1. Katarzyna Łuczyńska – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 100 000 głosów, co stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 16,03% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 9,04% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

2. Maciej Pasturczak – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 100 000 głosów, co stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 16,03% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 9,04% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

3. Alicja Nitek – przysługiwało w trakcie ZWZ 2 200 000 głosów, co stanowi 12,57% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 32,06% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 18,09% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

4. Filip Pargieła – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 200 000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 17,49% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 9,87% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

5. Mateusz Mączyński – przysługiwało w trakcie ZWZ 600 000 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 8,74% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- poniżej 5% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

6. Wiktoria Laskowska – przysługiwało w trakcie ZWZ 600 000 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 8,74% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- poniżej 5% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

7. Betomax systems GmbH & CO.KG:

- od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników akcjonariusz ten nie było obecny na ZWZ;

- od momentu dołączenia do obrad Pełnomocników do zakończenia obrad akcjonariuszowi przysługiwało 5 300 000 głosów, które stanowią 30,29% ogólnej liczby głosów oraz 43,58% głosów w trakcie tej części ZWZ. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 7/2019 - Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 8  w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku zgodnie z którą zysk netto wypracowany w 2018 roku w wysokości 4.824.991,10 zł zdecydowano przeznaczyć:

- w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.144.991,10 zł oraz
- w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.680.000,00  zł tj. po 0,20 gr na jedną akcję. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustaliło datę 14 czerwca 2019 roku jako dzień dywidendy oraz datę 8 lipca 2019 roku jako termin jej wypłaty. Dywidendą zostanie objętych 13 400 000 akcji Spółki.

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 6/2019 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. na dzień 24 maja 2019 r.

Zarząd FORBUILD S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 24 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Górnej 2a. Obrady ZWZ rozpoczną się o godz. 11.00.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz pozostałą dokumentacją będącą przedmiotem obrad ZWZ Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Pozostałe informacje dotyczące ZWZ są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.forbuild.eu w zakładce Relacje inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

01
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
99.22 KB
02
2. Formularz pełnomocnictwa
79.4 KB
03
3. Projekty Uchwał na ZWZA
108.22 KB
04
4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA
167.9 KB
05
5. Sprawozdanie z działalności Forbuild S.A. oraz Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. za 2018
661.59 KB
06
6. Sprawozdanie Finansowe Forbuild. S.A. za 2018
1.02 MB
07
7. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego SF FORBUILD za 2018-sig
424.93 KB
08
8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2018
991.61 KB
09
9. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2018-sig
314.45 KB
10
10. Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2018 r.
37.94 KB
11
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018
191.39 KB
12
12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem syst. kontr. wew. i syst. zarządzania ryzykiem
175.69 KB
13
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018
65.45 KB