Espi

Raport bieżący ESPI nr 12/2019 - Aktualizacja informacji dot. postępowania sądowego w sprawie z powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG w Neuss przeciwko akcjonariuszom

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 dotyczącego prawomocnego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa BETOMAX Systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss [Betomax] o ustalenie utraty przez akcjonariuszy prawa głosu z posiadanych akcji z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy akcjonariuszami oraz informacji zamieszczonych w raportach okresowych w zakresie tego postępowania, Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. powziął informację o odmowie przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej złożonej przez Betomax od wyroku Sądu Apelacyjnego o którym mowa w ww. raporcie bieżącym.

Spółka przypomina, że Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił apelację wniesioną przez akcjonariuszy Spółki tj. Artura Mączyńskiego, Stanisława Pargiełę, Andrzeja Pargiełę oraz Lecha Pasturczaka i w konsekwencji oddalił w całości powództwo Betomax o ustalenie utraty przez ww. akcjonariuszy prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami. W związku z powyższym wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie oddalający w całości powództwo Betomax nie podlega dalszemu zaskarżeniu i jest prawomocny od chwili jego wydania.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 11/ 2019 - Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko Spółce i Akcjonariuszom

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie okresowym za III kwartał 2019 r. dotyczących zabezpieczenia roszczeń BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss [Betomax] w sprawie o ustalenie nieważności umów darowizn akcji FORBUILD S.A. zawartych przez Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę, Lecha Pasturczaka [dalej łącznie jako Darczyńcy] oraz Katarzynę Łuczyńską, Macieja Pasturczaka, Alicję Nitek, Mateusza Mączyńskiego, Wiktorię Laskowską [Mączyńska] oraz Filipa Pargiełę [dalej łącznie jako Obdarowani], Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. do Spółki wpłynął wniesiony przez Betomax do Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy [Sąd] odpis pozwu złożonego przez Betomax przeciwko łącznie Darczyńcom, Obdarowanym oraz Spółce o ustalenie nieważności umów darowizn akcji Spółki zawartych przez ww. osoby.

Dodatkowo Betomax wniósł do Sądu o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych łączących Spółkę oraz Obdarowanych z uwagi jego zdaniem na nieważność umów darowizny, a ponadto z tej samej przyczyny Betomax wniósł o ustalenie istnienia stosunków prawnych łączących Spółkę oraz Darczyńców. Jednocześnie Spółka informuje, że na obecnym etapie ocenia roszczenie Betomax jako bezzasadne. O kolejnych istotnych etapach ww. postępowania Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 10/2019 - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęło od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującej fundusz inwestycyjny FRAM FIZ zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego treść Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy:
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

01
Załącznik do RB ESPI 10_2019..pdf
2.24 MB

Raport bieżący ESPI nr 9/2019 - Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie z powództwa Betomax Systems GmbH & Co. KG przeciwko Spółce i Akcjonariuszom

W nawiązaniu do informacji opublikowanych raportem bieżącym EBI nr 9/2015 dotyczących wytoczenia przez BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss powództwa przeciwko FORBUILD S.A. z siedzibą w  Końskich [Spółka] oraz akcjonariuszom Spółki w osobach Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły i Lecha Pasturczaka [ Akcjonariusze] o ustalenie nieważności umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D [Akcje] i nieistnienia stosunku prawnego łączącego Akcjonariuszy ze Spółką w zakresie Akcji oraz informacji zamieszonych w raportach okresowych w zakresie ww. postępowania, Zarząd Spółki informuje, że w  dniu 16 lipca 2019 r. powziął informację o ogłoszeniu w tym samym dniu przez Sąd Okręgowy w Kielcach [Sąd Okręgowy] wyroku w ww. sprawie. 

Sąd Okręgowy ustalił przede wszystkim, że umowy objęcia przez każdego z ww. Akcjonariuszy po 350.000 Akcji w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej 4 zł każda zawarte w dniu 10 września 2014 roku są nieważne, w związku z czym w zakresie tych Akcji Akcjonariuszy nie łączy stosunek prawny ze Spółką. Wyrok Sądu Okręgowego jest nieprawomocny. Jednocześnie Spółka informuje, że niezwłocznie wystąpi do Sądu Okręgowego o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku, a po dokonaniu jego analizy podejmie decyzję co do ewentualnego zaskarżenia tego wyroku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu 
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 8/2019 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ FORBUILD w dniu 24 maja 2019 roku

Działając zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 maja 2019 r. [ZWZ].

Emitent wyjaśnia przy tym, iż od momentu rozpoczęcia obrad ZWZ do zakończenia głosowania nad Uchwałą nr 11 ZWZ, w obradach ZWZ uczestniczyli akcjonariusze dysponujący 4.462.916 akcjami uprawniającymi do 6.862.916 głosów. Po głosowaniu nad powyższą uchwałą do obrad ZWZ dołączyli pełnomocnicy kolejnego akcjonariusza Spółki (Pełnomocnicy). Mając powyższe na uwadze począwszy od tego momentu akcjonariusze biorący udział w ZWZ dysponowali 8 062 916 akcjami, z prawem do 12 162 916 głosów.

1. Katarzyna Łuczyńska – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 100 000 głosów, co stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 16,03% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 9,04% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

2. Maciej Pasturczak – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 100 000 głosów, co stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 16,03% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 9,04% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

3. Alicja Nitek – przysługiwało w trakcie ZWZ 2 200 000 głosów, co stanowi 12,57% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 32,06% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 18,09% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

4. Filip Pargieła – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 200 000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 17,49% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- 9,87% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

5. Mateusz Mączyński – przysługiwało w trakcie ZWZ 600 000 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 8,74% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- poniżej 5% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

6. Wiktoria Laskowska – przysługiwało w trakcie ZWZ 600 000 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

- 8,74% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

- poniżej 5% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

7. Betomax systems GmbH & CO.KG:

- od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników akcjonariusz ten nie było obecny na ZWZ;

- od momentu dołączenia do obrad Pełnomocników do zakończenia obrad akcjonariuszowi przysługiwało 5 300 000 głosów, które stanowią 30,29% ogólnej liczby głosów oraz 43,58% głosów w trakcie tej części ZWZ. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu