Ebi Bieżące

Raport Bieżący EBI 5/2020 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 9 marca 2020 r.

Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza Spółki BETOMAX Systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss [Betomax] o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 9 marca 2020 r. [NWZ] podjął decyzję o rozszerzeniu porządku obrad NWZ zgodnie z wnioskiem Betomax.

Zgodnie z otrzymanym wnioskiem, Betomax wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów:

(1) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego.

(2) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego.

(3) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego.

(4) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka.

(5) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę.

(6) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę.

(7) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego.

(8) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza. 

 (9) Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie (o ile zostanie przedłożona).

(10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie do zbadania nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax A. & S. Pargieła A. Mączyński, L. Pasturczak spółka jawna z siedzibą w Końskich w dniu 28 czerwca 2013 roku.

W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem otrzymane od Betomax, natomiast poniżej Spółka zamieszcza zmieniony, rozszerzony porządek  obrad NWZ:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka.

12. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę.

13. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę.

14. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza. 

16. Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie (o ile zostanie przedłożona).

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie do zbadania nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax A. & S. Pargieła A. Mączyński, L. Pasturczak spółka jawna z siedzibą w Końskich w dniu 28 czerwca 2013 roku.

18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) i 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę: 
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu 
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu 
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

01
2020-02-17 EBI FORBUILD_Załącznik do EBI_RB_5_2020_.pdf
182.67 KB

Raport Bieżący EBI nr 03/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. na dzień 9 marca 2020 r.

Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] informuje o zwołaniu na dzień 9 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [NWZ], które odbędzie się w siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Górnej 2a. Obrady NWZ rozpoczną się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze i dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.forbuild.eu, które udostępnione zostaną w zakładce Relacje inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie.

PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

01
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 9-03-2020
96.42 KB
02
2. Formularz pełnomocnictwa na NWZA na 9-03-2020
78.84 KB
03
3. Projekty uchwał na NWZA na 9-03-2020
60.14 KB
04
4. Formularz instrukcji do głosowania na NWZA na 9-03-2020
80.64 KB

Raport Bieżący EBI 2/2020 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku w dniu 14 lutego 2020 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku w dniu 15 maja 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku w dniu 14 sierpnia 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku w dniu 16 listopada 2020 r.
Jednostkowy raport roczny za 2019 rok w dniu 1 czerwca 2020 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok w dniu 1 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w raporcie skonsolidowanym kwartalnym będzie przedstawiał dane jednostkowe Spółki, tym samym nie będą publikowane jednostkowe raporty kwartalne.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport Bieżący EBI 1/2020 - Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zgłoszone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia żądania zwołania tj. najpóźniej w dniu 10 lutego 2020 r. z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
7) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy;
8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez ww. akcjonariusza w ramach zgłoszonego żądania.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

01
Załącznik_projekty uchwał_EBI 2020-01.pdf
79.75 KB

Raport Bieżący EBI 13/2019 - Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2019 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 1 października 2019 roku Spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Kielcach przez akcjonariusza Spółki BETOMAX systems GmbH & CO KG z siedzibą w Neuss o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2019 roku: uchwały nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, uchwały nr 14 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, uchwały nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, uchwały nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu