Ebi Bieżące

Raport Bieżący EBI 11/2019 - Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2019 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 roku Spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Kielcach przez akcjonariusza Spółki Pana Artura Mączyńskiego o uchylenie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport Bieżący EBI nr 10/2019 - Wycofanie przez Akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2019 w sprawie wystąpienia przez Akcjonariusza z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęło pismo od ww. Akcjonariusza zgodnie z którym wycofał on swój wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego Spółka nie będzie podejmowała działań w zakresie zgłoszonego żądania.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport Bieżący EBI 9/2019 - Wystąpienie przez Akcjonariusza z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotowego żądania.

W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego żądania. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

01
2019-09 EBI Załącznik do RB_EBI
264.31 KB

Raport Bieżący EBI nr 8/2019 - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2019 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka), niniejszym podaje do wiadomości publicznej jako załącznik do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 24 maja 2019 roku (Walne Zgromadzenie).

Zarząd Spółki informuje ponadto, że do uchwał o nr 12 oraz od nr 14 do nr 16 jeden z akcjonariuszy Spółki tj. spółka pod firmą Betomax systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss zgłosił sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

01
2019-08 Treść podjętych uchwał na ZWZA w dniu 24-05-2019
136.82 KB

Raport Bieżący EBI 6/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 maja 2019r.

Zarząd FORBUILD S.A. informuje o zwołaniu na dzień 24 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Górnej 2a. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze i dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.forbuild.eu

PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podpisy
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

01
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
99.22 KB
02
2. Formularz pełnomocnictwa
79.4 KB
03
3. Projekty Uchwał na ZWZA
108.22 KB
04
4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA
167.9 KB
05
5. Sprawozdanie z działalności Forbuild S.A. oraz Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. za 2018
661.59 KB
06
6. Sprawozdanie Finansowe Forbuild. S.A. za 2018
1.02 MB
07
7. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego SF FORBUILD za 2018-sig
424.93 KB
08
8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2018
991.61 KB
09
9. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2018-sig
314.45 KB
10
10. Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2018 r.
37.94 KB
11
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018
191.39 KB
12
12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem syst. kontr. wew. i syst. zarządzania ryzykiem
175.69 KB
13
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018
65.45 KB