Ebi Bieżące

Raport Bieżący EBI 13/2019 - Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2019 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 1 października 2019 roku Spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Kielcach przez akcjonariusza Spółki BETOMAX systems GmbH & CO KG z siedzibą w Neuss o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2019 roku: uchwały nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, uchwały nr 14 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, uchwały nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, uchwały nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport Bieżący EBI 11/2019 - Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2019 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 roku Spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Kielcach przez akcjonariusza Spółki Pana Artura Mączyńskiego o uchylenie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport Bieżący EBI nr 10/2019 - Wycofanie przez Akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2019 w sprawie wystąpienia przez Akcjonariusza z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęło pismo od ww. Akcjonariusza zgodnie z którym wycofał on swój wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego Spółka nie będzie podejmowała działań w zakresie zgłoszonego żądania.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport Bieżący EBI 9/2019 - Wystąpienie przez Akcjonariusza z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotowego żądania.

W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego żądania. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

01
2019-09 EBI Załącznik do RB_EBI
264.31 KB

Raport Bieżący EBI nr 8/2019 - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2019 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka), niniejszym podaje do wiadomości publicznej jako załącznik do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 24 maja 2019 roku (Walne Zgromadzenie).

Zarząd Spółki informuje ponadto, że do uchwał o nr 12 oraz od nr 14 do nr 16 jeden z akcjonariuszy Spółki tj. spółka pod firmą Betomax systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss zgłosił sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

01
2019-08 Treść podjętych uchwał na ZWZA w dniu 24-05-2019
136.82 KB