Zasady Projektowania

ZASADY PROJEKTOWANIA - WYMAGANIA PODSTAWOWE

Zamknięty system uszczelniający               

Ważne, aby wszystkie zamontowane taśmy uszczelniające tworzyły pełny, zamknięty system uszczelniający. Ich wolne końce powinny być wyprowadzone minimum 40 cm ponad projektowany poziom terenu.
W przypadku zbiorników i niecek basenów, taśmy dobieramy na maksymalny projektowany stan napełnienia przewidziany dla konstrukcji. Jeżeli budynek podzielony jest dylatacjami, to wyprowadzenie ponad grunt wolne końce taśm należy uciąglić i zabezpieczyć przy pomocy np.: profili dylatacyjnych DEFLEX. 

Przy doborze różnych typów taśm uszczelniających należy zwrócić uwagę m.in. na:

  •  unikanie zmian szerokości taśm w przebiegu tej samej szczeliny,
  •  unikanie łączenia taśm zewnętrznych i wewnętrznych w jednym obiekcie.

 

Jeżeli niezbędne będzie łączenie taśm o różnych szerokościach,  bezwzględnie należy zachować ciągłość kotew. Docięcia taśm, kąty oraz zmiana poziomów ich zabetonowania w przerwach roboczych i dylatacyjnych powinny, w miarę możliwości, przebiegać pod kątem prostym.

 

Otulina betonowa taśmy uszczelniającej       

Taśmy uszczelniające, aby prawidłowo spełniały swoje funkcje muszą zostać odpowiednio zabetonowane. Według wytycznych normy DIN 18197 „Uszczelniania złączy w betonie wodoszczelnym” pomiędzy taśmą uszczelniającą a zbrojeniem należy zachować odstęp ≥ 20 mm. Projektant projektując układ prętów zbrojeniowych musi podjąć decyzję dotyczącą rodzaju taśmy (wewnętrzna, zewnętrzna, zamykająca). 

 

Minimalny promień gięcia w narożach elementów       

Dopasowując przebieg taśm do zmiennego kształtu elementów należy unikać załamań kotew uszczelniających. Załamania kotew mogą spowodować niedokładne wypełnienie mieszanką betonową części uszczelniającej taśmy.
Należy zachować następujące promienie gięcia:

  • taśmy wewnętrzne do przerw roboczych:  r ≥ 150 mm,
  • taśmy wewnętrzne do przerw dylatacyjnych:  r ≥ 250 mm,
  • taśmy zewnętrzne: r ≥ 50 x f mm, gdzie f – wysokość kotwy uszczelniającej,
  • taśmy zamykające: r ≥ 30 x a mm, gdzie a – szerokość taśmy.

Jeśli nie jest możliwe zachowanie zalecanej wartości promienia gięcia, należy wykonać prefabrykowany element połączeniowy wyprodukowany w warunkach fabrycznych przez producenta lub na budowie przez wyspecjalizowane grupy montażowe (tzw. kształtki montażowe).

Sposoby uszczelnienia styku na połączeniu płyty i ściany fundamentowej / ściany zbiornika

Zastosowanie taśmy uszczelniającej do przerw roboczych wewnętrznej Zastosowanie taśmy uszczelniającej do przerw roboczych wewnętrznych wraz szalunkiem traconym BESTAL
 
Zastosowanie taśmy uszczelniającej z profilem pęczniejącym typ KAB  

Przy projektowaniu styku płyty fundamentowej ze ścianą można wykorzystać taśmy wewnętrzne nie ingerując w zbrojenie elementu żelbetowego, jedynie w przypadku wykonania na płycie progu służącego do osadzenia taśmy. Próg należy wykonać w trakcie betonowania płyty, nie jako dodatkowy element. Dużym ułatwieniem jest zastosowanie siatki stalowej Bestal jako szalunku traconego lub taśmy zintegrowanej z profilem pęczniejącym typu KAB. 

Wektor dopuszczalnego odkształcenia 

Prawidłowo dobrana taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych musi przenosić ruchy ścinające oraz rozcinające działające na styku elementów. Przy obliczaniu odkształcenia rozcinającego należy uwzględnić wszystkie odkształcenia w kierunkach x, y, z, które mogą powstać zarówno w czasie budowy, jaki i użytkowania. Do określenia tych wartości posłużyć można się wzorem:

 

Diagramy doboru taśm uszczelniających dylatacyjnych

W celu doboru odpowiedniej taśmy uszczelniającej, na poniższych wykresach zostały zaprezentowane zależności (zakres przemieszczeń – ciśnienie wyrażone w metrach słupa wody) dla poszczególnych typów taśm. 

Besaflex typ D Nitriflex typ D 

Elastoflex typ FM   Elastoflex typ FMS

Besaflex typ AD Besaflex typ FV*

Nitriflex typ DA Nitriflex typ FA*

Elastoflex typ AM 

*  Przy doborze zamykających taśm uszczelniających do przerw dylatacyjnych typu FV, FA z min. trzema kotwami na jednym ramieniu wysokości ciśnienia słupa wody podane na wykresach można  zwiększyć o dodatkowy 1m słupa wody.