Przegląd Materiałów

Materiał Besaflex - PVC-P

PVC-P to najczęściej używany materiał do produkcji taśm uszczelniających. Miękkie PVC charakteryzuje się dużą elastycznością, która zapewnia przejmowanie ruchów występujących w szczelinach dylatacyjnych oraz odpornością chemiczno-biologiczną na procesy starzenia i degradację w warunkach eksploatacyjnych. Możliwość szybkiego łączenia odcinków poprzez zgrzewanie, umożliwia łatwe wykonanie całego systemu zapewniając jednakowe cechy materiału w każdym miejscu. Prawidłowo wykonana spoina osiąga wytrzymałość materiału wyjściowego.

Materiał Nitriflex - termoplastyczne tworzywo sztuczne z dodatkiem kauczuku nitrylowego

Nitriflex charakteryzuje się dużą elastycznością, zapewniającą prawidłowe przejmowanie ruchów występujących w szczelinach dylatacyjnych (podwyższona wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie, zerwanie i rozdzieranie) oraz pełną odpornością chemiczno-biologiczną na procesy starzenia i degradację w warunkach eksploatacyjnych (np. działanie promieni UV, czynników atmosferycznych, hudrolizę, wpływ drobnoustrojów, zanieczyszczoną wodę i czynniki agresywne obecne w warunkach budowy). Nitriflex jest stosowany najczęściej obiektach o wysokich wymaganiach (np. oczyszczalnie ścieków, elektrownie). Poszczególne elementy systemu wykonane z Nitrifleksu, dzięki pełnej spawalności w warunkach budowy, z łatwością można łączyć uzyskując spójne układy zamknięte.
Przy stałym kontakcie z materiałami bitumicznymi lub olejami należy stosować Nitriflex w wersji BV.

Materiał Polyflex - polietylen

Polyflex charakteryzuje się dużą odpornością chemiczno-biologiczną na procesy starzenia i degradację w warunkach eksploatacyjnych oraz podwyższoną wytrzymałością mechaniczną na rozciąganie, zerwanie i rozdzieranie. Możliwość szybkiego łączenia odcinków poprzez zgrzewanie. Umożliwia łatwe wykonanie całego systemu zapewniając uzyskanie spójnego układu o jednakowych cechach materiałowych w każdym miejscu. Prawidłowo wykonana spoina osiąga wytrzymałość materiału wyjściowego.

Materiał Elastoflex - elastomer

Elastoflex posiada wysoką zdolność zmiany swoich wymiarów proporcjonalnie do wartości działających sił rozciągających, ścinających lub ściskających, po ich ustaniu powraca do poprzednich wymiarów. Taśmy z Elastofleksu stosuje się w konstrukcjach o spodziewanych dużych ruchach w dylatacjach, narażonych na zmienne obciążenia, przy znacznym parciu wody oraz przy stałym kontakcie z materiałami bitumicznymi lub olejami. Taśmy można łączyć wyłącznie w procesie wulkanizacji. Charakteryzuje się dużą elastycznością w niskich i podwyższonych temperaturach przy zachowaniu pełnej szczelności.

Materiał TPE - elastomer termoplastyczny

TPE to ogólna nazwa dla elastomerów termoplastycznych, zwanych również kauczukami termoplastycznymi. TPE jest podobnym do kauczuku materiałem, podatnym na obróbkę metodami termoplastycznymi (zgrzewanie). TPE posiada własności kauczuku, wykonywane są z niego maskujące taśmy wciskane, zabezpieczające szczeliny dylatacyjne.

 

WŁAŚCIWOŚCI TAŚM

Właściwości materiałowe

 

Właściwości
Jedn. Wymagania
Besaflex
Nitriflex
Besaflex
(R-PVC)
Besaflex
wg BS
Polietylen
(PE)
Polipropylen
(PP)
Elastoflex
Termopla-
styczny
elastomer
(TPE)
Metoda
badań
według
N
BV
N
BV
Twardość Shore'a
twardościomierzem typu A
˚Sh
75±5
67±5
-
80±10
90±5
62±5
62±5 62±5
PN-EN ISO
868:2005
Gęstość
g/cm³
1,33±0,03 1,25±0,02
1,52±0,05
1,30±0,06
-
1,52±0,05
-
1,11±0,03
PN-EN ISO
1183-2006
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa ≥ 8
≥ 10
≥ 10
≥ 13
≥ 10
≥ 65
≥ 10
≥ 19,1
PN-EN ISO
527-1:1998
(¹ PN-ISO
37:2007)
Wydłużenie względne przy
zerwaniu
%
≥ 275
≥ 350
≥ 65
≥ 285
≥ 350
≥ 65
≥ 380
≥ 250
PE-EN ISO
527-1:1998
(¹ PN-ISO
37:2007)
Wytrzymałość na rozdzieranie
N/mm
≥ 12
≥ 12
-
-
≥ 12
-
≥ 20 ≥ 12
PN- ISO
34-1:2007

Odporność materiałów na wybrane środki chemiczne

Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temp. (˚C)
Materiał
Besaflex (miękki PCW)
Nitriflex
Elastoflex
aceton
dowolne
20
-
+/-
+/-
aceton
100
20
+/-
+/-
nie badano
alkohol etylowy
10
20
+

nie badano
96
20
-
-
nie badano
ałun potasowo - chromowy (roztwór wodny)
dowolne
40
+
+
nie badano
ałuny (różnego rodzaju)
dowolne
40
+
+
+
amoniak (roztwór wodny)
15
40
+
+
+
nasycony
40
+
+
+
anilina
100
20
-
-
nie badano
atrament

30
+
+
+
azotan srebra
10
60
+
+
nie badano
azotan wapnia

20
nie badano
nie badano
+
benzen
100
20
-
+/-
-
benzyna
100
20
-
+
+/-
borax (boran sodu)


nie badano
nie badano
+
borax (roztwór)
dowolne
40
+
+
nie badano
brom (gazowy i ciekły)
20
-
-
nie badano
buna (latex)
20
+
+
nie badano
butadien
100
20
-
-
nie badano
butanol
100
20
-
-
nie badano
chlor
dowolne
20
-
-
-
chlorek metylenu
100
20
-
nie badano
nie badano
chlorek wapna (roztwór wodny) dowolne
60
-
+
+
chlorek żelazowy dowolne
60
+
+
+
chlorometyl
100
20
+
nie badano
nie badano
chlorohydryny acetylenu (roztwór)

20
-
-
nie badano
czterobromek acetylenu
100
20
-
-
nie badano
czterochlorek węgla
100
20
-
+
nie badano
dekstryna (roztwór wodny)
nasycony
60
+
+
nie badano
dwuchromian potasu (roztwór wodny)
nasycony
20
+
+
nie badano
dwusiarczek węgla
100
20
-
nie badano
nie badano
dwutlenek siarki (gazowy)
dowolne
20
+/-
nie badano
nie badano
eter etylowy
100
40
-
-
nie badano
ester octowy
100
20
-
nie badano
nie badano
fenol

20
nie badano
nie badano
+/-
fenol (roztwór wodny)
dowolne
20
-
+/-
nie badano
formaldehyd (roztwór wodny)
30
20
+/-
+/-
nie badano
formalina

20
nie badano
nie badano
+
freon 12
100
20
+/-
+/-
nie badano
gliceryna


nie badano
nie badano
+
glikol

+
+
+
glikol etylenu
100 40
+/-
+
nie badano
60
-
-
nie badano
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temp. (˚C)
Materiał
Besaflex (miękki PCW)
Nitriflex
Elastoflex
glukoza
nasycony
20
+
+
+
karbolineum
20
20
-
nie badano
nie badano
kąpiel utrwalająca

40
+
+
nie badano
ksylen
nie badano/not tested

nie badano
nie badano
-
kwas azotowy
3
20
+/-
+
+
60
+
nie badano
+/-
6
20
+
+
+
40
+
nie badano
+/-
15
20
+/-
+
+
65
20
+/-
nie badano
+/-
40
-
nie badano
-
kwas borny
dowolne
60
+
+
nie badano
kwas bromowodorowy
dowolne
40
+
+
nie badano
kwas chlorowodorowy
dowolne
60
+
+
+
kwas chromowy
0,2-10
20
+
+
nie badano
kwas cytrynowy
nie badano/not tested

nie badano
+/-
+/-
kwas fosforowy (roztwór wodny)
dowolne
60
+
+
+
kwas garbnikowy
nie badano/not tested

nie badano
nie badano
+
kwas masłowy (roztwór wodny)
20
20
+/-
+
nie badano
stężony
20
-


kwas mlekowy

20
nie badano
nie badano
+/-
kwas mrówkowy
10
20
nie badano
+
+
kwas nadchlorowy
dowolne
20
+/-
+
nie badano
kwas octowy (bezwodny)
100
20
-
nie badano
nie badano
kwas octowy (lodowaty)
100
20
-
+/-
nie badano
kwas octowy (ocet winny)

20
+/-
+
+/-
40
+/-
+
+/-
kwas octowy (roztwór wodny)
6 20
+
+
+
40
+/-
+
+/-
60
+/-
+/-
+/-
kwas siarkowy 10
20
+/-
+
+/-
60
40
+/-
+/-
nie badano
kwas szczawiowy


nie badano
nie badano
+/-
kwas węglowy
dowolne
40
-
+
+
maślanka

20
nie badano
+
+
metanol
100 20
-
nie badano
nie badano
mocz

20
+
+
nie badano
mocznik dowolne
60
+
+
nie badano
mydliny
nasycony
20
+
+
+
nadsiarczan potasu (roztwór wodny)
nasycony
40
+
+
nie badano
nadtlenek wodoru
do 30
20
+
+
nie badano
naftalen jednobromowy
100
20
-
nie badano
nie badano
nawóz (ciekły)
b

+
+
+
nitrogliceryna 100
20
-
nie badano
nie badano
nitrolakier (lakier nitrocelulozowy, stały)
stałe
20
-
nie badano
nie badano
octan butylu
100
20
-
-
nie badano
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temp. (˚C)
Materiał
Besaflex (miękki PCW)
Nitriflex
Elastoflex
octan etylu
100
20
-
-
nie badano
octan ołowiu (roztwór wodny)

20
+
+
nie badano
olej, patrz: tłuszcze, olej napędowy itp.
olej lniany
nie badano/not tested

nie badano
nie badano
+/-
olej opałowy
nie badano/not tested

nie badano
+
+
olej napędowy, olej hydrauliczny 100
40
+/-
+
+/-
100
60
-

+/-
olej rycynowy


nie badano
nie badano
+
olej transformatorowy 100
40
+/-
+/-
nie badano

60
-
-
nie badano
oleum
10
20
-
nie badano
nie badano
ozon

20
+/-
+/-
nie badano
parafina


nie badano
nie badano
+/-
pięciotlenek fosforu
100
20
+
+
nie badano
ramasite

20
+
+
nie badano
siarczan miedzi (roztwór wodny)
dowolne
60
+
+
nie badano
siarczek wapnia (roztwór wodny)

20
nie badano
nie badano
+
siarczek wodoru (gazowy)
100
20
-
nie badano
nie badano
smar płynny , olej wrzecionowy itp.
100
40
+/-
+/-
+/-
smar Stauffera
100
40
+/-
+ nie badano
smoła nie badano/not tested

nie badano
+ +
sole aluminium
dowolne
40
+
+ +
sole amonowe (roztwór wodny)
dowolne
60
+
+ +
sole cynku dowolne
60
+
+ nie badano
sole magnezu (roztwór wodny)
dowolne
60
+
+ nie badano
sole nawozowe (roztwór wodny)
dowolne
60
+
+ nie badano
sole niklu (roztwór wodny)
dowolne
60
+ + nie badano
sole potasowe
dowolne
60
+
+
+
sole sodowe, patrz: chlorek sodu
sól kuchenna (roztwór wodny)
dowolne
60
+
+
+
spaliny zawierające dwutlenek węgla
dowolne
60
+
+
+
spaliny zawierające kwas chlorowodorowy
dowolne
60
+
+
+
syrop / syrop owocowy
nie badano/not tested


+
+
szkło wodne


+
+
+
ścieki
20
+
+
+
tlen dowolne
60 +
+
+
tłuszcze (zawiesina wodna)

20
+/-
+
+/-
tłuszcze roślinne i zwierzęce
100
20
-
+
+/-
toluen
100
20
-
+/-
+
trójchloroetylen
100
20
-
nie badano
nie badano
węglowodory
nasycony
20
-
+
nie badano
wino czerwone i białe


+
+
+
włókna Pe-Ce (stałe)

20
-
nie badano
nie badano
wodorosiarczyn (roztwór wodny) dowolne 40
+
+
nie badano
60
+/-
+
nie badano
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temp. (˚C)
Materiał
Besaflex (miękki PCW)
Nitriflex
Elastoflex
wodorotlenek potasu
6
40
+
+
+
15
20
+/-
+
+
30
20
+/-
+
+
stężony
20
+/-
+/-
+
stężony 40
-
+/-
+
wodorotlenek sodu, (roztwór wodny)

20
nie badano
nie badano
+/-
woda chlorowa
20
nie badano
+
+/-
woda (deszczowa)


+
+
+
woda Javel (zasada wybielająca)
15
20
+/- +
-
woda (jeziorna)


+
+
+
woda (lodowcowa)


+
+
+
woda (miękka)


+
+
+
woda (morska)

+
+
+
woda nasycona CO2
100
20 -
+
+
woda (rzeczna)

+
+
+
woda skondensowana


+
+
+
woda (słona)

40
nie badano
+
+
woda (uboga w wapń)


+
+
+
woda (z wysoką zawartością gipsu)


+
+
+
żelazocyjanek
dowolne 60
+
+
nie badano
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temp. (˚C)
Wykładzina T (PVC, HDPE)
alkohol butylowy
70
60
+
alkohol etylowy 70
60
+
amoniak
stężony
60
+
chlorek sodu
stężony
60
+
chlorek żelaza
stężony
60
+
dekstroza
stężony
60
+
dwuchromian sodu
stężony
60
+
dwutlenek siarki (woda siarkowa)
stężony
60
+
gliceryna
-
60
+
glikol etylenu
dowolne
60
+
kwas azotowy
10
60
+
kwas benzenowo-siarkowy
40
60
+
kwas benzoesowy
dowolne
60
+
kwas borny
stężony
60
+
kwas chlorowodorowy 37 / 10
60
+
kwas chromowy i fosforowy
stężony
60
+
kwas fluorowy
60 / 25
60
+
kwas fosforowy
85 60
+
kwas garbnikowy
stężony 60
+
kwas mlekowy
10
60
+
kwas moczowy
dowolne
60
+
kwas octowy
10
60
+
kwas siarkowy
70 / 10
60
+
kwas węglowy
stężony
60
+
metanol
70 60
+
nadtlenek wodoru
20
60
+
siarczan niklu
stężony
60
+
siarczan sodu
stężony
60
+
siarkowodór
stężony
60
+
sole tiosiarczanu sodu
stężony
60
+
węglan sodu
stężony
60
+
woda chlorowa
stężony
60
+
wodorotlenek magnezu
stężony
60
+
wodorotlenek potasu
10 / 35
60
+
wodorotlenek sodu
10 / 35 60
+

+ = odporny
- = nieodporny
+/- = częściowo odporny

Jeżeli w tabeli odporności materiałów na wybrane środki chemiczne nie znaleźli Państwo wyników potwierdzających działanie określonego czynnika korozyjnego prosimy o  kontakt z Działem Technicznym lub przedstawicielami handlowymi. Firma Forbuild może wykonać badania odporności chemicznej materiałów, z których wykonane są taśmy uszczelniające na życzenie Klienta.