Izolacja fundamentów - informacje ogólne

BENTIZOL HB to mineralna bentonitowo-haloizytowa geomata stosowana jako aktywna przeciwwodna izolacja podziemnych części budowli.
Warstwa uszczelniająca pod wpływem wody pęcznieje tworząc spójną i jednorodną barierę hydroizolacyjną.

Budowa, materiał wypełniający matę

Materiałem uszczelniającym, a zarazem wypełniającym geomatę BENTIZOL HB jest mieszanka haloizytowo-bentonitowa.
Wypełnienie jest umieszczone między warstwą geotkaniny i geowłókniny wykonanej z wysokowytrzymałych włókien polipropylenowych połączonych ze sobą w technologii igłowania. Mocne igłowanie maty zabezpiecza materiał wypełniający przed przesypywaniem się. BENTIZOL HB może być więc stosowany zarówno na powierzchniach poziomych, jak i pionowych (ścianach).
W przeciwieństwie do geomat wypełnionych samym bentonitem, maty BENTIZOL HB wykorzystują dwuwarstwową budowę płytek haloizytowych uzyskując warstwę uszczelniającą o właściwościach nieco lepszych pod względem szczelności i odporności na działanie cieczy z otoczenia od tradycyjnych uszczelnień bentonitowych. Mieszanka haloizytowo-bentonitowa jest szeroko stosowana do produkcji geomat  uszczelniających części podziemne, fundamenty budynków oraz w budownictwie wodno-inżynieryjnym (np. doszczelnianie wałów, izolacji zbiorników wodnych).
Doskonale nadaje się tam, gdzie trudno przewidzieć charakter i skład oddziaływujących na nią cieczy, np. na składowiskach odpadów, na których z reguły następuje zmiana w czasie pH i składu odcieków.
Bentonit w przypadku maty BENTIZOL HB pełni rolę uzupełniającą, jako środek doszczelniający i ułatwiający przemieszczanie się płytek haloizytu. Ma to niezwykle ważne znaczenie w przypadku potrzeby wypełnienia zaistniałego mechanicznego uszkodzenia maty (np. przebicia) podczas montażu. 

Parametry mieszanki wypełniającej mineralne maty bentonitowo-haloizytowe BENTIZOL

Właściwość
Jedn. 
Wymagania
Badania według
Wilgotność
%
≤15,0
PN-88/B-04481
Zawartość montmorylonitu
%
68 ÷ 70
-
Zawartość haloizytu
%
18 ÷ 18
-
Wilgotność po 24 h swobodnego pęcznienia
%
≥ 500
ZUAT-15/IV.10
Enometryczny wskaźnik pęcznienia
%
≥ 150
PN-88/B-04481
Wskaźnik swobodnego pęcznienia (2g / 100 ml / 24 h)
cm³
≥ 16
-
Ciśnienie pęcznienia
kPa
≥ 200
PN-88/B-04481


Zastosowanie

  izolacja pozioma i pionowa fundamentów obiektów kubaturowych:
- płyt i ścian fundamentowych,
- podziemnych części budowli,
- murów oporowych,
- konstrukcji realizowanych w wykopach szerokoprzestrzennych oraz w przypadku stosowania stałych zabudów wykopów (grodzice stalowe, ścianki berlińskie).

  izolacja budowli ziemnych:
- wałów przeciwpowodziowych,
- polderów zalewowych,
- zbiorników wodnych, zapór i kanałów,
- rowów melioracyjnych i liniowych odwodnień dróg.

  izolacja budowli infrastrukturalnych:
- tuneli i przejść podziemnych,
- zbiorników oczyszczalni ścieków,
- składowisk odpadów ciekłych,
- magazynów i składowisk odpadów stałych.

Geomaty BENTIZOL HB mogą stanowić samodzielną izolację lub element składowy systemu uszczelniającego części podziemnych budowli oraz innych obiektów inżynierskich.

Zalety stosowania maty BENTIZOL HB (trwałość izolacji i niezawodności)

 •   niska wrażliwość na działanie jonów wapnia i magnezu,
 •   wysoka odporność chemiczna,
 •   szczelność w szerokim zakresie pH,
 •   zdolność do samoleczenia uszkodzeń,
 •   wysoka trwałość izolacji,
 •   mocne igłowanie maty zabezpiecza materiał wypełniający przed przesypywaniem, 
 •   może być układana zarówno na poziomych, jak i pionowych elementach (np. przybijany gwoździami),
 •   nie wymaga stosowania warstwy ochronnej (folii).

Dodatek haloizytu do wypełnienia bentonitowego spowodował, m.in.:

 •  drastyczny wzrost odporności maty na działanie jonów wapnia (cement),
 •  wzrost plastyczności mieszanki izolacyjnej. Skutkuje to szybszym osiągnięciem pełnej szczelności izolacji przy ponownym nawilżeniu,
 •  wzrost odporności na kwasowe i zasadowe odczyny substancji rozpuszczonych w wodzie (zakres pracy w zakresie pH od 4 do 9).

Zakres stosowania, przygotowanie podłoża, zalety montażowe maty BENTIZOL:

 •  może być układana w wykopach szerokoprzestrzennych oraz na stałych obudowach wykopu (grodzice stalowe, ścianki berlińskie),
 •  nie wymaga stosowania specjalistycznych prac przygotowawczych podłoża,
 •  istnieje możliwość układania geomaty bezpośrednio na zagęszczonej podsypce/gruncie, z pominięciem podbudowy wykonanej z chudego betonu,
 •  może być stosowana na wilgotnych i mokrych podłożach,
 •  może być układana w każdych warunkach atmosferycznych, również w trakcie opadów atmosferycznych i zimą,
 •  nie wymaga stosowania warstwy ochronnej ani dociskowej,
 •  posiada właściwości samoleczenia uszkodzeń (izolacja aktywna),
 •  nieograniczona w czasie skuteczność.

 

Parametr
Jedn.
Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa
BENTIZOL HB 3
BENTIZOL HB 5
Właściwości fizyczne


Grubość pod obciążeniem 2kPa
mm
5,0 ± 20%
7,0 ± 20%
Masa powierzchniowa
g/m2
3 000 ± 15%
5 400 ± 15%
Właściwości mechaniczne* g
2 700 ± 15%
5 100 ± 15%
Wytrzymałość na
rozciąganie
wzdłuż
kN/m
≥ 6,0
7,0
wszerz
≥ 3,0
≥ 3,0
Wydłużenie względne przy max obciążeniu
wzdłuż %
≤ 17
18
wszerz
≤ 10
≤ 10
Przebicie statyczne kN 1,2 1,2
Właściwości hydrauliczne      
Wodoprzepuszczalność m³/(m² ·s) 0,000 000 009 0 0,000 000 005 5
Współczynnik filtracji maty kv m/s
0,000 000 000 110 0,000 000 000 060

*cechy wytrzymałościowe (właściwości mechaniczne) geotkaniny i geowłókniky stosowane do wytwarzania geomaty BENTIZOL HB zostały tak dobrane, aby całkowicie spełnić warunki stawiane tego typu materiałom służącym od hydroizolacji budowlanych, zgodnie z deklarowanym zakresem ich stosowania znacznie przekraczają normowe wartości minimalne.

Maty z wypełnieniem bentonitowo-haloizytowym - nowa jakość na rynku uszczelnień

Aby wyeliminować pojawiające się poważne problemy dotyczące utraty właściwości bentonitu sodowego pod wpływem czynników zewnętrznych mogących wystąpić w trakcie eksploatacji obiektu, wprowadzono na rynek geomatę wypełnioną mieszanką bentonitu i haloizytu - BENTIZOL HB. Dodatek haloizytu spowodował znacznie zwiększenie odporności chemicznej wypełnienia maty, a tym samym zwiększył skuteczność całej izolacji. W trakcie opracowania nowego rozwiązania technologicznego, jakim był BENTIZOL HB, szczególną uwagę poświęcono dostosowaniu cech maty do realnych warunków, w jakich są one użytkowane.
Głównym zagrożeniem dla mat zawierających sam bentonit sodowy jest wapń, stanowiący podstawowy składnik cementu i różnego rodzaju zapraw budowlanych, których nie da się wyeliminować z placu budowy.
W przypadku kontaktu/przenikania jonów wapnia do warstwy bentonitu sodowego dochodzi do drastycznej zmiany właściwości bentonitu, pogorszenia jakości całej hydroizolacji, a w konsekwencji do przecieków, których skutki mogą być bardzo poważne.
Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się nieszczelności izolacji składowisk odpadów ponieważ przecieki szkodliwych substancji mogą zatruć wody podziemne na wielkich obszarach.
Dodatek haloizytu spowodował znacznie zwiększenie odporności maty na jony wapnia (np. cementu), a tym samym zwiększył skuteczność całej izolacji.


Przekrój geomaty z wypełnieniem bentonitowo-haloizytowym BENTIZOL HB

Istotną zaletą uszczelnienia haloizytowego jest jego niska kurczliwość. Zmiany temperatury są naturalnym zjawiskiem na jakie narażone są geomaty w rzeczywistych warunkach ich stosowania. Dodatek haloizytu powoduje wzrost plastyczności mieszanki izolacyjnej. Dzięki temu przy wysuszaniu następuje jej elastyczne rozciąganie. Ma to korzystny wpływ na szybkie odzyskiwanie zdolności izolacyjnych przez wysuszoną mieszankę i opóźnia proces jej degradacji. Płytki haloizytu przylegają do siebie, a zaistniałe rysy są znacznie mniejsze od rys występujących w wysuszonym bentonicie. Oznacza to szybsze osiągnięcie pełnej szczelności przy ponownym nawilżaniu.

Zadaniem geomat uszczelniających jest zapobieganie przenikania wody gruntowej zawierającej często trudne do przewidzenia zanieczyszczenia. Warstwa uszczelniająca powinna odznaczać się możliwie dużą odpornością chemiczną i minimalną wrażliwością na obecność jonów różnego typu, zwłaszcza takich, które zwykle występują w danym środowisku. Dodatkowo, jak wskazują badania wykonane w ITB, mieszanka haloizytowo-bentonitowa jest odporna na działanie cieków w zakresie pH od 4 do 9. Jest to jedyna na rynku geomata mogąca pracować w tak szerokim zakresie pH. Ma to niezwykle duży wpływ na zastosowanie maty BENTIZOL HB w tak odpowiedzialnych obiektach jak np. składowiska odpadów, w których w pierwszych latach występuje pH w granicach 4-5, a w późniejszych następuje zmiana pH na 8-9.
Mata BENTIZOL HB najbardziej odpowiada rzeczywistym warunkom w jakich pracuje izolacja. Została ona opracowana z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń i obserwacji mat bentonitowych w kraju i za granicą, a jej budowa zapewnia wyeliminowanie wad, które zauważono w czasie eksploatacji zwykłych mat bentonitowych w różnych warunkach w dotychczasowej ich eksploatacji. Mata BENTIZOL HB jest więc rozwiązaniem znacznie bardziej zaawansowanym technicznie, a co za tym idzie - skuteczniejszym niż tradycyjne pokryte folią maty z wypełnieniem samym bentonitem sodowym. 


Igłowanie geomaty


Elementy systemu

W skład pełnego systemu, oprócz maty BENTIZOL HB, wchodzą materiały:

 •   taśmy uszczelniające służące do uszczelnień przerw roboczych i przerw dylatacyjnych Besaplast, 
 •   elementy służące do uszczelnień przejść instalacyjnych,
 •  szpachla i granulat bentonitowo-haloizytowy - materiały do obróbki narożników, doszczelniania zakładów, zakończeń maty itp.

 

Postać handlowa

 Standardowa szerokość rolki BENTIZOL HB wynosi 2,1m. Długość rolki:

 •   15m (BENTIZOL HB5), 
 •   25m (BENTIZOL HB3). 

W szczególnych przypadkach, na zlecenie klienta mata może być dostarczona w rolkach o innych wymiarach.

Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa
Symbol
B
[m]
L
[m]
Opakowanie
Jednostka
sprzedaży
Jednostka
miary
Masa jednostki
miary [kg]
Nr art.
BENTIZOL HB 3
2,10
25,00
52,50 m² /rolka
52,50 m²

3
SU-MU-BZ-0-01981
BENTIZOL HB 3
2,10
50,00
105,00m² /rolka
105,00 m²

3
SU-MU-BZ-0-06963
BENTIZOL HB 5
2,10
15,00
31,50m²/rolka
31,50 m²

5,4
SU-MU-BZ-0-01982
Granulat bentonitowo-haloizytowy(1) -
-
15,00 kg/worek
15,00 kg
kg
1
-
Granulat bentonitowo-haloizytowy(1) -
-
25,00 kg/worek
25,00 kg
kg
1
SU-MU-BZ-0-01980


(1)   Do każdego zamówionego na matę BENTIZOL dostarczany jest granulat bentonitowo-haloizytowy w ilości ok. 0,5 kg granulatu / 1 mb maty

 

PRZEGLĄD MATERIAŁÓW

Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa BENTIZOL

Rolki mineralnej maty bentonitowo-haloizytowej BENTIZOL wykorzystywane są do efektywnego wykonywania izolacji powierzchniowych typu ciężkiego w konstrukcjach żelbetowych narażonych na działanie wilgoci i wody będącej pod ciśnieniem.
Duża powierzchnia maty w rolce zapewnia szybki montaż. Łatwość wykonywania uszczelnień ogranicza do minimum możliwości popełnienia błędów wykonawczych.
Do każdego realizowanego zamówienia maty dostarczany jest granulat bentonitowo-haloizytowy konieczny do wykonywania zakładów.

 

 

Granulat bentonitowo-haloizytowy

Innowacyjna mieszanka bentonitu sodowego i haloizytu, stanowiących również wypełnienie maty, wykorzystywana jest jako dodatkowe spoiwo łączące zakłady, a także jako posypka oraz faseta w newralgicznych miejscach uszczelnianej konstrukcji.
Szpachlę przygotowujemy poprzez wymieszanie granulatu z wodą w stosunku wagowym 1:3.

 

 

 

 

Montaż

Wykonanie izolacji ciężkiej z mineralnych mat bentonitowo-haloizytowych należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże gruntowe pod montaż maty powinno być w miarę równe, pozbawione kamieni, gruzu, korzeni i innych ostrych przedmiotów, aby układana mata przylegała na całej powierzchni do gruntu. Musi ono być odpowiednio wytrzymałe i stateczne, jednolicie zagęszczone , aby ruch sprzętu budowlanego podczas rozkładania nie powodował w podłożu odkształceń powierzchni. Mineralną matę BENTIZOL można układać na warstwie chudego betonu, szalunkach  lub na wykonanej konstrukcji żelbetowej.


Wykonywanie zakładów i połączeń

 

 

 

 

 

 

 

Układane zwoje mineralnej maty bentonitowo-haloizytowej należy łączyć ze sobą na zakład. Rozpoczynając montaż kolejnej rolki należy nałożyć sąsiednie obrzeża maty na siebie na długości 15÷30 cm. Dodatkowo zakłady końców sąsiednich pasów muszą być przesunięte względem siebie o 30 cm. Aby uniknąć przeciekania na połączeniach kolejnych rolek, powierzchnie zakładów należy oczyścić i wygładzić, zapewniając bezpośrednie przyleganie łączonych pasm oraz posypać granulatem bentonitowo-haloizytowym w minimalnej ilości 0,5 kg/mb. Matę należy przytwierdzić do podłoża gwoździami lub zszywkami bezpośrednio przez tkaninę, a każde miejsce mocowania należy obrobić szpachlą bentonitową.

 

Montaż na płytach fundamentowych oraz w przegłębieniach

Pod płytami fundamentowymi zalecane jest układnie mat na warstwie betonu podkładowego. Maty nie należy układać w wykopach i przegłębieniach wypełnionych wodą oraz śniegiem. Jeżeli betonowanie płyty zaplanowane jest w dalszym terminie, należy zabezpieczyć matę przed wpływem warunków atmosferycznych. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie warstwy dociskowej z chudego betonu, który dodatkowo zabezpiecza matę przed zniszczeniem mechanicznym przy pracach zbrojeniowych i ciesielskich. Mata musi zostać rozłożona ciemniejszą stroną (tkaniną) w kierunku konstrukcji żelbetowej. Przy etapowym betonowaniu elementów, należy pamiętać o pozostawieniu wolnego pasa maty o minimalnej szerokości 30 cm poza obrysem wykonywanego pola. Powstała przerwa robocza/szczelina dylatacyjna musi być dodatkowo zabezpieczona przed podciekaniem wody, najlepiej za pomocą taśm uszczelniających Besaplast. Montaż mat BENTIZOL w płytach fundamentowych należy rozpocząć od uszczelnienia przegłębień. Matę należy rozkładać od góry ku dołowi. Pozostawione krańce na wysokości spodu płyty należy zakotwić, aby nie mogły zsunąć się pod własnym ciężarem. Wszelkie instalacje rurowe (np. przejścia instalacji wod.-kan.) lub elementy metalowe (np. uziomy, stalowe słupy tymczasowe), przechodzące przez konstrukcję chronioną mineralną matą BENTIZOL, należy zabezpieczyć przed podciekaniem wody przez docięcie maty do kształtu elementu oraz wykonanie posypki lub faset ze szpachli granulatu bentonitowo-haloizytowego. Jeżeli jest to konieczne, należy zastosować taśmę pęczniejącą FORBENT. Szpachlę przygotowujemy mieszając granulat z wodą w stosunku wagowym 3:1. 

Krok 1. Rozwinięcie maty na przygotowanym podłożu oraz wykonanie zakładów połączeniowych. Krok 2. Wykonanie izolacji przegłębienia płyty fundamentowej.
Krok 3. Wykonanie fasety oraz wywinięcie maty na ścianę fundamentową. Krok 4 Detal wykonania fasety ze szpachli bentonitowo-haloizytowej we wklęsłych załamaniach konstrukcji.

Montaż na ścianach pionowych i ściankach Larsena

W przypadku pionowych elementów zalecane jest wykonanie plastycznej masy z granulatu bentonitowo-haloizytowego i zaszpachlowanie zakładów lub wykonanie zakładów o szerokości 25÷30 cm. Rozciągniętą matę przymocować do ściany przy użyciu gwoździ, a wolny koniec szczelnie zaciągnąć szpachlą bentonitową. W przypadku uszczelniania ścian zewnętrznych o zmiennym kształcie, wszelkie narożniki wklęsłe należy wyoblić przez wykonanie fasety ze szpachli z granulatu bentonitowo-haloizytowego. Montaż maty na ścianach fundamentowych należy zakończyć 30 cm poniżej poziomu terenu. Izolację uciąglić na całej powierzchni ścian fundamentowych wyprowadzając ją powyżej terenu w postaci folii lub izolacji bitumicznych. Warstw ociepleniowych z polistyrenu nie należy kotwić przez izolację wykonaną z mat BENTIZOL. Jeżeli zachodzi konieczność kotwienia przejścia kołków należy rozplanować i nałożyć w tych miejscach warstwę ze szpachli bentonitowej. Innym rozwiązaniem może być montaż maty na styropianie. Płyty styropianu muszą być spoinowane szpachlą z granulatu bentonitowo-haloizytowego. Montując mineralne maty bentonitowo-haloizytowe na ściankach Larsena, aby zoptymalizować zużycie maty, grodzice stalową można zasłonić płytą OSB i bezpośrednio na niej wykonać izolację. W przypadku montażu maty BENTIZOL na palisadach betonowych należy zapewnić jak najlepsze przyleganie maty do całej powierzchni ścian.

Montaż na ścianach pionowych

Krok 1. Wyciągnięcie maty na ścianę fundamentową oraz wykonanie połączenia z izolacją wykonaną na płycie. Krok 2. Izolacje z maty należy zakończyć 30 cm. p.p.t. (podwinięcie końców maty oraz przymocowanie gwoździami do ściany).
Krok 3. Wykonanie wyobleń ze szpachli bentonitowo-haloizytowej we wklęsłych załamaniach konstrukcji. Krok 4 Doszczelnienie zewnętrznych i wewnętrznych naroży płyty fundamentowej.
Krok 5. Doszczelnienie przejść rurowych. Krok 6.  Zakończenie izolacji powłokowej wykonanej z maty.

 

 • Montaż na ściankach Larsena
Krok 1. Ułożenie maty na płycie dennej ograniczonej Larsenami. Krok 2. Wykonanie fasety na zakończeniu maty wzdłuż Larsenów.
Krok 3a. Wyciągnięcie maty w pionie na grodzie Larsenów. Krok 3b. Wykonanie szalunku wzdłuż grodzi oraz montaż maty na wykonanym szalunku.

 

Opakowanie
Mineralne maty bentonitowo-haloizytowe BENTIZOL HB3 i HB5 na indywidualne zamówienie klienta, mogą występować w kilku rozmiarach i w zależności od powierzchni maty w rolce, mogą znacząco różnić się między sobą masą.
Standardowa szerokość zwoju maty BENTIZOL wynosi 2,1m, a długość dla maty BENTIZOL HB5 - 15 m, dla maty BENTIZOL HB3 - 25 m.
Składowanie

Palety z materiałem należy układać na uboczu, w miejscu wyrównanym, utwardzonym i suchym. Należy ograniczyć czas przechowywania materiału na placu budowy do minimum. Matę należy chronić przed zawilgoceniem oraz promieniowaniem słonecznym. Rolki oraz granulat należy przykryć dodatkowym materiałem nieprzepuszczalnym np. folią lub schować pod wiatą. Opakowania rolek nie należy usuwać aż do momentu montażu.

Transport

Podczas transportu mineralnych mat bentonitowo-haloizytowych BENTIZOL należy zadbać, aby materiał zabezpieczony był przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz chroniony przed uszkodzeniem mechanicznym.