Opis Produktu

 

Mata lzotex stanowi doskonałą, aktywną przesłonę hydroizolacyjną budowli podziemnych oraz podziemnych części obiektów budowlanych.

 

Produkt występuje również w odmianach laminowanych membraną polimerową - pod nazwą lzotex CS. Dzięki swojej konstrukcji mata typu CS łączy właściwości uszczelniające membrany polimerowej i bentonitu.

lzotex CS występuje w kilku odmianach standardowych różniących się grubością zastosowanej membrany:

 • lzotex CS - laminowany jest folią o grubości 0,2 mm; przeznaczony do standardowych zastosowań,
 • lzotex CS 0,6 - laminowany jest folią o grubości 0,6 mm; w obrębie zakładu membrana może być klejona przy użyciu taśm lub zgrzewana, co daje większą pewność wykonania,
 • lzotex CS 1,0 - laminowany jest folią o grubości 1,0 mm; folia w miejscach zakładów jest zgrzewana co daje najwyższą pewność szczelności zastosowanej izolacji; zalecany do izolowania obiektów o podwyższonej klasie użytkowania, a szczególnie - podziemnych części szpitali, archiwów, banków, serwerowni itp. Stosowany również w przypadku występowania agresywnego środowiska.

 •  

  Zastosowanie

  Izolacje poziome i pionowe podziemnych elementów obiektów budowlanych i budowli podziemnych.
  Izolacje fundamentów realizowanych w stałych zabudowach wykopów. Izolacje przejść podziemnych i tuneli.


  Zalety

  lzotex jest aktywną przesłoną hydroizolacyjną - ma właściwości samouszczelniające.

  lzotex CS jest izolacją o podwójnym działaniu: folia + bentonit.

  Instalacja materiału jest łatwa i szybka. lzotex może być układany w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcze), także zimą. Może być montowany w szalunku lub do stałej obudowy wykopu. Zakres prac przygotowawczych jest znacznie ograniczony. Nie stosuje się warstw gruntujących. Mata może być instalowana na wilgotnych i mokrych podłożach. Nie jest konieczne wykonywanie warstwy ochronnej. W przypadku zastosowania maty lzotex CS 1,0 istnieje możliwość kontroli szczelności wykonanego połączenia, dzięki czemu uzyskujemy najwyższą jakość izolacji.


  Przygotowanie szpachli bentonitowej

  Granulat bentonitowy Izotex BGSzpachlę można wykonać na budowie mieszając bentonit lzotex BG z wodą, w stosunku 1:3. Szpachla nie wiąże i może być wykorzystywana przez cały okres. Jeżeli w wyniku odparowania następuje jej przesychanie dodać wody.

   

   

   

   

   

  Podstawowe dane techniczne mat bentonitowych Izotex

  Parametr
  Jedn.
  Typ maty bentonitowej
  Izotex
  Izotex CS
  Masa powierzchniowa
  g/m2
  >5 100
  >5 300
  Masa bentonitu g/m2 >4 800
  >4 800
  Wytrzymałość na rozciąganie
  wzdłuż
  kN/m
  >10,4
  >10,4
  wszerz
  >8,5
  >10,4
  Odporność na statyczne przebicie (metoda CBR) siła przebicia
   kN  >1,8  >2,5
  Wytrzymałość na oddzieranie warstwy geotekstylnej
  N/cm >85/10 >85/10
  Współczynnik filtracji kompozytowych przesłon hydroizolacyjnych kv
  m/s
  <1,2x10-11 nie stwierdzono przecieku

   

   

  Dane techniczno-handlowe

  Mata bentonitowa Izotex
  Symbol
  Szerokość
  B [m]
  Długość
  L [m]
  Opakowanie
  Jednostka
  sprzedaży
  Jednostka
  miary
  Masa jednostki
  miary [kg]
  Nr art.
  Izotex
  2,55
  10
  rolka
  25,5 m²

  5,3
  SU-MU-IX-0-44261
  Izotex CS  2,5
  10 rolka 25 m²
  5,3 SU-MU-IX-0-40720
  Izotex CS 0,6 2,5
  10 rolka 25 m²
  5,3
  SU-MU-IX-0-47672
  Izotex CS 1,0 2,5 10 rolka 25 m² 6,1 SU-MU-IX-0-47673
  Granulat bentonitowy Izotex BG -
  -
  worek
  20 kg
  kg
  1
  SU-MU-IX-0-47677

   

   

  Sposób montażu - izolacja pozioma

  Matę lzotex stosuje się do izolacji pod płytami, posadzkami i ławami fundamentowymi. Minimalna grubość warstwy dociskającej z betonu powinna wynosić 13 cm. W przypadku układania na stabilizowanym gruncie 10 cm. Mata jest stosowana głównie jako izolacja przeciwwodna. Podłoże pod izolację powinno być równe i stabilne. Może być mokre. Najczęściej mata jest układana na betonie podkładowym lub stabilizowanym podłożu gruntowym. Poszczególne pasma maty lzotex układane są na zakład o szerokości min. 10 cm (w przypadku maty lzotex CS 0,6 i 1,0 - min. 15 cm).

   

  Zakłady powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie robót zbrojarskich, przed penetracją betonu w czasie betonowania i przed zanieczyszczeniem gruntem w czasie zasypywania. Dlatego zaleca się, aby mata układana na powierzchni poziomej na krawędziach była przybijana do podłoża gwoździami w odstępie ok. 40 cm (nie dotyczy mat z zakładami łączonymi termicznie). Alternatywnym lub uzupełniającym rozwiązaniem jest zgrzewanie zakładów maty za pomocą gorącego powietrza. W przypadku maty lzotex CS na krawędziach membrana nie jest przyklejona do maty bentonitowej. Zakład powinien mieć postać: membrana-membrana-mata-mata (układ warstw od strony napierającej wody). W przypadku stosowania izolacji z membraną 0,2 mm folię można sklejać. Przy folii grubości 0,6 i 1,0 mm membrana może być również zgrzewana lub spawana.

   

   

  Przy zastosowaniu membrany o grubości co najmniej 1,0 mm można zastosować metody kontroli szczelności połączenia. Zakład maty bentonitowej może być również zgrzewany. Matę lzotex układać ciemniejszą stroną od izolowanej konstrukcji, a lzotex CS membraną od strony napierającej wody (zazwyczaj geotkaniną od strony konstrukcji). Kolejność prac powinna być następująca:

  Początkowo izoluje się podszybia wind, przegłębienia, studzienki, komory, żebra płyt i głowice pali, wyprowadzając z tych elementów matę tak, aby wykonać połączenie z matą układaną na innych elementach. W każdym razie mata powinna być wyprowadzana na powierzchnię poziomą na min. 30 cm. Krawędzie tak ułożonej maty zabezpieczyć przed zsuwaniem się.W przypadku przerw technologicznych np. płyty matę układać przechodząc za miejsce takiej przerwy na min. 30 cm. Przechodząc przez dylatację wyprowadzić matę za oś dylatacji na min. 60 cm. W osi ułożyć dodatkowy pas maty lzotex o szerokości 80 cm (po 40 cm po obydwu stronach dylatacji). Jeżeli do wykonania izolacji zasadniczej zastosowano matę lzotex CS pas dodatkowy układać z maty lzotex. Wszelkie przerwy robocze, dylatację, przejścia instalacyjne powinny być dodatkowo uszczelnione przy użyciu odpowiednich akcesoriów (taśmy dylatacyjne, taśmy pęczniejące, węże iniekcyjne itp.). Zakłady poprzeczne poszczególnych pasm przesuwać o min. 30 cm. Przy izolowaniu konstrukcji posadowionej na palach zaleca się: docięcie lub ułożenie i obrobienie głowicy pala przy użyciu szpachli bentonitowej, a następnie ułożenie dodatkowej łaty z maty. Zalecane jest doszczelnienie krawędzi łaty szpachlą bentonitową (układanej pod łatą na szerokości 10 cm). Zaleca się mocowanie łaty za pomocą gwoździ. Podobnie postępować przy uszczelnianiu przejść instalacyjnych.

  Wszelkie nacięcia i uszkodzenia maty uszczelnić przy użyciu szpachli bentonitowej. Następnie ułożyć łatę, mocując ją poprzez przybicie gwoździami lub przyklejenie przy użyciu szpachli bentonitowej. Łata powinna przechodzić poza miejsce uszkodzenia lub nacięcia co najmniej 20 cm w każdym kierunku. Izolacja pozioma powinna być odpowiednio połączona z izolacją pionową. Zaleca się wyprowadzenie maty lzotex / lzotex CS z powierzchni poziomej na pionową. W tym celu należy zamocować matę do szalunku płyty lub ławy na wysokość 5 cm niższą niż grubość elementu. W trakcie betonowania dojdzie do zespolenia maty z konstrukcją. Izolacja pionowa powinna być układana na zakład z tak ułożoną wcześniej matą. Szerokość zakładu powinna być nie mniejsza niż 15 cm. Przy czym krawędź izolacji pionowej powinna być odpowiednio obrobiona szpachlą właściwą dla zastosowanego materiału i zakończona listwą CV. Izolacja nie wymaga wykonania warstwy ochronnej.

   

  Sposób montażu - izolacja pionowa

  Na powierzchniach pionowych mata montowana jest przez przybicie gwoździami. Może być instalowana na świeżym betonie, bezpośrednio po rozszalowaniu elementu. Instalację lzotex / lzotex CS powinno się zakończyć na głębokości około 20 cm poniżej powierzchni terenu. W obrębie zakładu (min. szerokość 15 cm) z wcześniej wykonaną izolacją przeciwwilgociową ścianę przeszpachlować szpachlą bentonitową warstwą o grubości 3-5 mm.
  Następnie górna krawędź maty lzotex / lzotex CS powinna być zamocowana poprzez zastosowanie listwy CV. Podobnie postępuje się w przypadku łączenia z poziomą izolacją podpłytową. Matę na powierzchniach pionowych można też montować, instalując ją na szalunku i betonując razem ze ścianą. Miejsca nacięć, przejścia instalacyjne, narożniki, itp. w celu doszczelnienia należy zaszpachlować szpachlą bentonitową. Przy przechodzeniu przez narożniki wewnętrzne w narożniku wykonać fasetę z zaprawy cementowej. W przypadku układania na ścianie instalację maty, jeżeli to możliwe, rozpocząć od narożnika przechodząc nią na min. 30 cm na sąsiednią ścianę. Postępować tak w przypadku przechodzenia przez dowolny narożnik. Jeżeli ściana jest betonowana etapami mata powinna być układana w ten sposób, aby przechodziła poza krawędź wcześniej wykonywanego elementu na min. 30 cm. W obrębie tak wyprowadzonej maty należy wykonać połączenie z brytami maty układanymi później. Podczas instalacji zwrócić uwagę na żądane wielkości zakładu przy przejściach przez dylatację i przerwy technologiczne. Izolacja lzotex / lzotex CS nie wymaga stosowania warstwy ochronnej. Przy zasypywaniu zaizolowanej konstrukcji zwrócić uwagę na odpowiednie ułożenie i zagęszczenie obsypki. Do zasypywania nie stosować gruzu, kamieni itp. Zasypkę wykonywać warstwami o grubości 20-30 cm przy użyciu gruntu zaaprobowanego przez Nadzór, w miarę możliwości o ciągłym uziarnieniu. maksymalne ziarno powinno być nie większe niż 25 mm. W przypadku zasypek żwirowych (np. mineralne warstwy drenujące) stosować wyłącznie lzotex CS. Powstałe w czasie prac uszkodzenia bezzwłocznie naprawić. Oba typy maty można montować na stałych zabudowach wykopów.

   

  Wykonywanie zakładów i połączeń

   

   

   

   

   

   

   

  Układane zwoje maty bentonitowej należy łączyć ze sobą na zakład. Rozpoczynając montaż kolejnej rolki należy nałożyć sąsiednie obrzeża maty na siebie na długości 15÷30 cm. Dodatkowo zakłady końców sąsiednich pasów muszą być przesunięte względem siebie o 30 cm. Aby uniknąć przeciekania na połączeniach kolejnych rolek, powierzchnie zakładów należy oczyścić i wygładzić, zapewniając bezpośrednie przyleganie łączonych pasm oraz posypać granulatem bentonitowym w minimalnej ilości 0,5 kg/mb. Matę należy przytwierdzić do podłoża gwoździami lub zszywkami bezpośrednio przez tkaninę, a każde miejsce mocowania należy obrobić szpachlą bentonitową.

   

  Montaż na płytach fundamentowych oraz w przegłębieniach

  Pod płytami fundamentowymi zalecane jest układnie mat na warstwie betonu podkładowego. Maty nie należy układać w wykopach i przegłębieniach wypełnionych wodą oraz śniegiem. Jeżeli betonowanie płyty zaplanowane jest w dalszym terminie, należy zabezpieczyć matę przed wpływem warunków atmosferycznych. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie warstwy dociskowej z chudego betonu, który dodatkowo zabezpiecza matę przed zniszczeniem mechanicznym przy pracach zbrojeniowych i ciesielskich. Mata musi zostać rozłożona ciemniejszą stroną (tkaniną) w kierunku konstrukcji żelbetowej. Przy etapowym betonowaniu elementów, należy pamiętać o pozostawieniu wolnego pasa maty o minimalnej szerokości 30 cm poza obrysem wykonywanego pola. Powstała przerwa robocza/szczelina dylatacyjna musi być dodatkowo zabezpieczona przed podciekaniem wody, najlepiej za pomocą taśm uszczelniających Besaplast. Montaż mat Izotex w płytach fundamentowych należy rozpocząć od uszczelnienia przegłębień. Matę należy rozkładać od góry ku dołowi. Pozostawione krańce na wysokości spodu płyty należy zakotwić, aby nie mogły zsunąć się pod własnym ciężarem. Wszelkie instalacje rurowe (np. przejścia instalacji wod.-kan.) lub elementy metalowe (np. uziomy, stalowe słupy tymczasowe), przechodzące przez konstrukcję chronioną matą Izotex, należy zabezpieczyć przed podciekaniem wody przez docięcie maty do kształtu elementu oraz wykonanie posypki lub faset ze szpachli granulatu bentonitowo-haloizytowego. Jeżeli jest to konieczne, należy zastosować taśmę pęczniejącą FORBENT. Szpachlę przygotowujemy mieszając granulat z wodą w stosunku wagowym 3:1. 

  Krok 1. Rozwinięcie maty na przygotowanym podłożu oraz wykonanie zakładów połączeniowych. Krok 2. Wykonanie izolacji przegłębienia płyty fundamentowej.
  Krok 3. Wykonanie fasety oraz wywinięcie maty na ścianę fundamentową. Krok 4 Detal wykonania fasety ze szpachli bentonitowo-haloizytowej we wklęsłych załamaniach konstrukcji.

  Montaż na ścianach pionowych i ściankach Larsena

  W przypadku pionowych elementów zalecane jest wykonanie plastycznej masy z granulatu bentonitowego i zaszpachlowanie zakładów lub wykonanie zakładów o szerokości 25÷30 cm. Rozciągniętą matę przymocować do ściany przy użyciu gwoździ, a wolny koniec szczelnie zaciągnąć szpachlą bentonitową. W przypadku uszczelniania ścian zewnętrznych o zmiennym kształcie, wszelkie narożniki wklęsłe należy wyoblić przez wykonanie fasety ze szpachli z granulatu bentonitowego. Montaż maty na ścianach fundamentowych należy zakończyć 30 cm poniżej poziomu terenu. Izolację uciąglić na całej powierzchni ścian fundamentowych wyprowadzając ją powyżej terenu w postaci folii lub izolacji bitumicznych. Warstw ociepleniowych z polistyrenu nie należy kotwić przez izolację wykonaną z mat Izotex. Jeżeli zachodzi konieczność kotwienia przejścia kołków należy rozplanować i nałożyć w tych miejscach warstwę ze szpachli bentonitowej. Innym rozwiązaniem może być montaż maty na styropianie. Płyty styropianu muszą być spoinowane szpachlą z granulatu bentonitowo-haloizytowego. Montując mineralne maty bentonitowe na ściankach Larsena, aby zoptymalizować zużycie maty, grodzice stalową można zasłonić płytą OSB i bezpośrednio na niej wykonać izolację. W przypadku montażu maty Izotex na palisadach betonowych należy zapewnić jak najlepsze przyleganie maty do całej powierzchni ścian.

  Montaż na ścianach pionowych

  Krok 1. Wyciągnięcie maty na ścianę fundamentową oraz wykonanie połączenia z izolacją wykonaną na płycie. Krok 2. Izolacje z maty należy zakończyć 30 cm. p.p.t. (podwinięcie końców maty oraz przymocowanie gwoździami do ściany).
  Krok 3. Wykonanie wyobleń ze szpachli bentonitowo-haloizytowej we wklęsłych załamaniach konstrukcji. Krok 4 Doszczelnienie zewnętrznych i wewnętrznych naroży płyty fundamentowej.
  Krok 5. Doszczelnienie przejść rurowych. Krok 6.  Zakończenie izolacji powłokowej wykonanej z maty.

   

  • Montaż na ściankach Larsena
  Krok 1. Ułożenie maty na płycie dennej ograniczonej Larsenami. Krok 2. Wykonanie fasety na zakończeniu maty wzdłuż Larsenów.
  Krok 3a. Wyciągnięcie maty w pionie na grodzie Larsenów. Krok 3b. Wykonanie szalunku wzdłuż grodzi oraz montaż maty na wykonanym szalunku.