Zalecenia Montażowe

Instrukcja montażu DEFLEX 500/Na

1. Przed przystąpieniem do montażu podłoże do którego ma być mocowany profil nalezy wygroszkować w celu usunięcia mleczka cementowego. Po oczyszczeniu podłoża, miejsce wbudowania profilu należy zagruntować (nanieść warstwę sczepną).Rys.1 Miejsce wbudowania profilu


2. W celu wyrównania powierzchni podłoża konieczne jest wykonanie podkładu na bazie żywicy epoksydowej szerokości około 20÷30 mm szerzej niż ramiona podporowe kształtowników aluminiowych z każdej strony dylatacji.


Rys. 2 Wykonanie podkładu wyrównującego

 

3. Powierzchnie aluminiowe, które przylegają bezpośrednio do warstwy jastrychu żywicznego, przed montażem należy dokładnie wyczyścić i odtłuścić.
Ułożyć profil na uprzednio przygotowaną warstwę żywicy epoksydowej, ze szczególną uwagą, aby nie powstały pęcherzyki powietrza. Za pomocą gumowego młotka delikatnie wcisnąć profil aż do wyrównania  jego górnej krawędzi z krawędzią posadzki.
Ułożona świeża warstwa żywicy musi przeniknąć przez otwory w bocznych kształtownikach aluminiowych. Naddatek jastrychu żywicznego należy bezwzględnie usunąć.
Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca łączenia dwóch sąsiednich segmentów profili, tak aby zachować jednakowy poziom wbudowania.


Rys. 3 Osadzenie profilu

 

4. Po utwardzeniu żywicy epoksydowej, zakotwić profil (rys.4) oraz usunąć „trawersy” montażowe ( rys.5). Do montażu używać kotew dostosowanych do wielkości obciążenia oraz rodzaju podłoża. Należy przestrzegać zaleceń producenta kotew montażowych.
Kształtowniki kotwić w odstępach ok. 300 mm, oraz nie mniejszej niż 50 mm i nie większej niż 150 mm od końcowej krawędzi kształtownika aluminiowego. Do przymocowania 4 m profilu potrzeba ok. 30 kotew co daje zużycie 7,5 szt. na mb dylatacji.


Rys. 4 Kotwienie profilu                                                                     Rys. 5  Usunięcie trawersów

 

5. Po zamocowaniu kształtowników nośnych można przystąpić do montażu wkładki elastomerowej. (rys. 6, 7).
Wkładka dostarczana jest w jednym odcinku długości 50 m w celu ograniczenia miejsc połączeniowych.
Montaż wkładki należy zacząć od góry w miejscach specjalnych wgłębień w kształtowniku.
Kołnierze wkładki uszczelniającej wykłada się na wcześniej ułożoną izolacje wodoszczelną i łączy się je za pomocą odpowiednich dla izolacji materiałów np. lepików bitumicznych. 


Rys. 6  Montaż wkładki elastomerowej                                     Rys. 7  Nawiązanie izolacją

 

6.  Nakładki ochronne ze stali nierdzewnej przykręcić za pomocą śrub osadzonych w kształtownikach aluminiowych (rys. 7). Nakładki ochronne ze stali szlachetnej dostarczane są w odcinkach 2m.

Rys. 8  Montaż wkładek ze stali nierdzewnej

 

7. Wkładki uszczelniające kolejnych odcinków lub kształtek połączeniowych należy zgrzewać doczołowo, z zachowaniem szczególnej dokładności, ponieważ w przeciwnym wypadku profil nie spełni wymagań w zakresie wodoszczelności.

8.  Po zakończeniu prac związanych z montażem profilu, można przystąpić do wykonania warstw wykończeniowych lub wypełnieniu niszy dylatacyjnej pozostawionej w celu zamontowania profilu (rys. 9).
Podczas prac należy uważać aby nie uszkodzić zamontowanego profilu.
Na styku profilu z warstwą wierzchnią podłoża należy zostawić po obu stronach profilu pustą wnękę szerokości min. 10 mm. Do tego celu można wykorzystać paski styropianu lub listwy drewniane (dystansery).
Po wykonaniu ostatecznej warstwy wykończeniowej, wyjmujemy dystansery (styropian lub listwy drewniane), a puste miejsce po nich uzupełniamy materiałem trwale plastycznym np. kitem dylatacyjnym.
Należy przestrzegać zaleceń i wskazówek montażowych producenta wyrobu.


Rys. 9  Zamontowany profil

 

Instrukcja montażu DEFLEX 505

1. Przed przystąpieniem do montażu należy wykonać otwory montażowe w rozstawie co ok. 300 mm. Miejsce montażu profilu oczyścić z pyłu, piasku i wszelkich zanieczyszczeń.


Rys. 1  Miejsce wbudowania profilu


2. Nanieść warstwę uszczelniającą + warstwę sczepną wg. zaleceń stosowanego materiału uszczelniającego.


Rys. 2  Wykonanie warstwy uszczelniającej


3. Po ułożeniu warstwy uszczelniającej umieścić profil w szczelinie dylatacyjnej z zachowaniem właściwego rozstawu.


Rys. 3  Osadzenie profilu


4. Po związaniu warstwy uszczelniającej można przystąpić do mocowania kształtowników dociskowych na ramionach profilu. Kotwy montażowe dokręcać kluczem dynamometrycznym momentem zalecanym dla zastosowanej kotwy.


Rys. 4  Kotwienie płaskowników dociskowych


5. Zamontowany profil DEFLEX 505.


Rys. 5  Zamontowany profil