Specyfikacja Materiałowa

Profile dylatacyjne oraz wkładki wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów.Odpowiadają one aktualnym przepisom i  wymaganiom.
Poniżej przedstawiono właściwości poszczególnych materiałów oraz ich odporność chemiczną.

Właściwości
Jednostka
Wymagania
Nitriflex
Metoda badań według
Twardość Shore'a twardościomierzem typu A
˚Sh
67±5
PN-EN ISO 868:2005
Gęstość
g/cm³
1,25±0,02
PN-EN ISO 1183-2006
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa
≥10 PN-EN ISO 527-1:1998
Wydłużenie względne przy zerwaniu
%
≥350
PN-EN ISO 527-1:1998
Wytrzymałość na rozdzieranie
N/mm
≥14
PN- ISO 34-1:2007

 

Materiał nie zawiera ołowiu, kadmu oraz formaldehydów. Materiał nadaje się do stosowania w obszarach zewnętrznych. Odporny na: oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, zasady, mikroorganizmy, promieniowanie UV. Materiał odporny na starzenie i trwale elastyczny.

Materiał

Aluminium według normy PN-EN 755

Metoda badawcza według
umowna granica plastyczności Rp 0,2
min. 160 MPa

wytrzymałość na rozciąganie Rm min. 215 MPa

wydłużenie A50 mm
min. 6 %

twardość
wartość orientacyjna
ok. 10-13
według Webstera B
wartość orientacyjna
ok. 60
według Vickersa
przewodność cieplna przy temp. 20 °C
190 W/m, °C

gęstość 2,7 kg/dm³

współczynnik rozszerzalności liniowej
23 x 10-6 1/°C

moduł sprężystości podłużnej (Younga)
70 GPa

moduł sprężystości poprzecznej (Kirchoffa)
 27 GPa

liczba Poissona
0,33
ogniotrwałość
A1

 

Odporność chemiczna

Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temperatura (°C)
Nitriflex®
ocena
spaliny zawierające dwutlenek węgla
dowolne
60
b
spaliny zawierające kwas chlorowodorowy
dowolne
60
b
ścieki

20
b
kwas mrówkowy
10
20
b
amoniak, ciekły
15
nasycony
40
40
b
b
aceton
dowolne
20
bb
acetylen
100
20
bb
roztwór chlorohydryny acetylenu

20
u
czterobromek acetylenu
100
20
u
octan etylu
100
20
u
eter etylowy
100
20
u
alkohol etylowy
10
90
20
20
b
u
glikol etylenu
100
40
60
b
u
różnego rodzaju ałuny
dowolne
40
b
sole aluminium
dowolne
40
b
amoniak, roztwór wodny
15
nasycony
40
40
b
b
sole amonowe, roztwór wodny
dowolne
60
b
anilina
100
20
u
benzyna
100
20
b
benzen
100
20
bb
kwaśny siarczan, roztwór wodny
dowolne
40
60
b
b
octan ołowiu, roztwór wodny

20 b
woda Javel (ług wybielający)
15
20
b
octan butylu
100
20
u
borax (boran sodu)borax, roztwór
dowolne
40
b
kwas borny
dowolne
60
b
brom (gazowy i ciekły)

20
u
kwas bromowodorowy
dowolne
40
b
maślanka

20
b
buna(latex)

20
b
butadien
100
20
u
butanol
100
20
u
chlorek wapna, roztwór wodny
dowolne
60
b
siarczek wapnia, roztwór wodny

20
nie badano
azotan wapnia

20
nie badano
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temperatura (°C)
Nitriflex®
ocena
fenol

20
nie badano
chlor
dowolne
20
u
woda chlorowa

20
b
chlorometyl
100
20
nie badano
ałun potasowo-chromowy, roztwór wodny
dowolne
40
b
kwas chromowy
0,2–10
20
b
olej napędowy, olej hydrauliczny
100
100
40
60
b
dekstryna, roztwór wodny
nasycony
60
b
sole nawozowe, roztwór wodny
dowolne
40
b
chlorek żelazowy
dowolne
20
u
kwas octowy , roztwór wodny
6
20
40
60
b
b
bb
kwas octowy (ocet winny)

20
40
b
b
bezwodny kwas octowy
100
20
nie badano
ester octowy
100
20
nie badano
żelazocyjanek
dowolne
60
b
tłuszcze, zawiesina wodna

20
b
tłuszcze roślinne i  zwierzęce
100
20
b
kąpiel utrwalająca

40 b
formaldehyd, roztwór wodny
30
20
bb
formalina

20
nie badano
freon 12
100
20
bb
kwas garbnikowy

nie badano
gliceryna


nie badano
glikol


b
glukoza
nasycony
20
b
mocznik dowolne
60
b
olej opałowy


b
ciekły nawóz


b
wodorotlenek potasu
6
15
30
stężony /conc.
stężony /conc.
40
60
20
20
40
b
bb
b
bb
bb
dwuchromian potasu, roztwór wodny
nasycony
20
b
nadsiarczan potasu, roztwór wodny
nasycony
40
b
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temperatura (°C)
Nitriflex®
ocena
sole potasowe
dowolne
60
b
karbolineum

20
nie badano
chlorek sodu, roztwór wodny
dozwolone
40
b
kwas węglowy
dozwolone
60
b
węglowodory nasycony
20
b
siarczan miedzi, roztwór wodny
dozwolone
60
b
olej lniany
100
60
nie badano
sole magnezu, roztwór wodny
dozwolone
60
b
metanol
100
20
nie badano
chlorek metylenu
100
20
nie badano
kwas mlekowy

20
nie badano
naftalen jednobromowy
100
20
b
b
sole sodowe, patrz: chlorek sodu
wodorotlenek sodu, roztwór wodny

20
nie badano
sole niklu, roztwór wodny
dowolne
60
b
nitrogliceryna
100
20
nie badano
nitrolakier
stałe
20
b
olej, patrz: tłuszcze, olej napędowy itp.
oleum
100
20
nie badano
kwas szczawiowy


nie badano
ozon

20
bb
parafina


nie badano
włókna Pe-Ce
stałe
20
nie badano
fenol, roztwór wodny
dowolne
20
bb
pięciotlenek fosforu
100
20
b
kwas fosforowy , roztwór wodny
dowolne
60
b
ramasite

20
b
olej rycynowy


nie badano
kwas azotowy

6

3
15
65
20
40
60
20
20
20
40
b
nie badano
nie badano
b
b
nie badano
nie badano
Czynnik korozyjny
Stężenie (%)
Temperatura (°C)
Nitriflex®
ocena
kwas solny
dowolne
60
b
słona woda

40
b
smar płynny , olej wrzecionowy itp.
100
40
bb
dwutlenek siarki, gazowy
dowolne
40
nie badano
dwusiarczek węgla 100
20
nie badano
kwas siarkowy
10
60
20
40
b
bb
tlenek siarki w stanie gazowym
100
20
nie badano
roztwór mydła
nasycony
20
b
azotan srebra
10
40
b
smar Stauffera
100
40
b
czterochlorek węgla
100
20
b
smoła


b
atrament

30
b
toluen
100
20
bb
olej transformatorowy
100
40
60
bb
u
trójchloroetylen
100
20
nie badano
kwas nadchlorowy
dowolne
20 b
mocz

20
b
woda nasycona CO2
100
20
b
woda deszczowa


b
woda skondensowana


b
woda (uboga w wapń)


b
miękka woda


b
woda (z wysoką zawartością gipsu)


b
woda z jeziora


b
woda z rzeki


b
woda lodowcowa


b
woda morska


b
szkło wodne


b
wino czerwone i białe


b
nadtlenek wodoru
do 30
40
b
ksylen


nie badano
sole cynku
dowolne
60
b
sacharoza


b
kwas cytrynowy


bb

 

Skróty: b = odporny, bb = częściowo odporny, u = nieodporny