Informacje Ogólne

Charakterystyka i zakres stosowania

System SECUMAX RAIL służy do wykonania zabezpieczeń bocznych podczas remontu, modernizacji lub budowy linii kolejowych. System jest przeznaczony do wykonania wygrodzenia strefy niebezpiecznej przy zabezpieczeniu miejsca robót na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h.
System SECUMAX RAIL spełnia wymagania instrukcji Id-18 „Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100km” będącej Załącznikiem do zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 31.08.2010r. w zakresie §10 tego opracowania. Zabezpiecza on osoby opierające się na barierkach, umożliwia przytrzymywanie się podczas poruszania się wzdłuż barierki, zatrzymuje osoby poruszające się prostopadle do barierki lub upadające na nią.

Wymogi ogólne

Zastosowanie systemu balustrad ochronnych SECUMAX RAIL firmy Forbuild SA wymaga prac przygotowawczych. Prawidłowa analiza obszaru, na którym ma być wykonane wygrodzenie torowiska jest podstawą do prawidłowego opracowania projektu zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych. W trakcie tej analizy należy uwzględnić wymagania instrukcji Id-18 będącej Załącznikiem do zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31.10.2010r. oraz sprawdzić, czy w trakcie postępu prac przyjęte rozwiązania nie będą kolidowały w kolejnych etapach realizacjach.
Winno się także sprawdzić czy posiadane elementy są technicznie sprawne i czy ich ilość wystarcza do wykonania balustrad w założonej ilości. Jeśli nie, powinno się zamówić potrzebne elementy podając ich numery zamówieniowe. Uchwyty stosowane w systemie montujemy w rozstawie 1800–2300 mm.
Czynności związane z montażem systemu należy wykonywać wyłącznie w czasie, kiedy na torze czynnym nie odbywają się przejazdy/ruch pojazdów kolejowych. Użytkowanie systemu balustrad ochronnych winno odbywać się zgodnie z przepisami BHP oraz z zaleceniami producenta pamiętając, że: 

 •  Przed instalacją i eksploatacją urządzenia należy przeczytać i zrozumieć instrukcję. 
 •  Po zamontowaniu należy sprawdzić popra-wność montażu.
 •  Wszelkie prace z wykorzystaniem systemu  balustrad ochronnych winny być przeprowa-dzane przez przeszkolony personel. 
 •  Należy zachowywać ostrożność podczas instalacji, eksploatacji i demontażu. 
 •  Należy używać tylko oryginalnych komponentów i części zamiennych. 
 •  Wszystkie elementy winny być przed montażem sprawdzane pod kątem usterek i uszkodzeń.
 •  Nie wolno stosować elementów systemu balustrad uszkodzonych i zniszczonych. 

Firma Forbuild SA może przeprowadzić szkolenie w zakresie montażu i użytkowania systemu barierek ochronnych. Szkolenie takie może odbywać się w miejscu eksploatacji.


Opis systemu SECUMAX RAIL

System obejmuje uchwyt mocujący, który pozwala na montaż słupków oraz słupek barierki. W zestawie znajdują się również deski, z których wykonuje się poziome elementy bariery i kosze transportowe na elementy systemu.
Części składowe systemu są wykonywane ze stali: słupki, uchwyt i kosze, oraz drewna: deski zabezpieczające. Profile stalowe wchodzące w skład systemu barierek ochronnych produko-wane są z atestowanej stali. Własności mecha-niczne i fizyczne śrub i nakrętek są zgodne z normą PN EN ISO 898-1:2002 i obejmują klasę własności mechanicznych: 8.8. Części metalowe konstrukcji zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwani-czne (kosze transportowe są cynkowane zanurzeniowo) z pasywacją na biało, co gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie w warunkach naturalnych. Poręcze barierek wykonane są z tarcicy iglastej, klasyfikowanej wytrzymało-ściowo wg PN-EN 14081:2005 i normy PN-EN 338:2004. Elementy poręczy górnej i dolnej powinny być wykonane z tarcicy obrzynanej klasy nie niższej niż C-18, a ich wymiary poprzeczne powinny wynosić 32x150 mm.

Uchwyt do szyn kolejowych

Widok gotowej balustrady ochronnej

Zalety

 •  prosty i szybki montaż
 •  niewielki ciężar
 •  do zastosowania na wszystkich typach szyn kolejowych
 •  stabilność (odporność na wibracje)
 •  niezawodny mechanizm mocujący
 •  możliwość zastosowania w obrębie zwrotnic
 •  ruchoma przedłużka uchwytu umożliwia zapewnia wykonanie balustrady ochronnej w odległości do 2850 mm liczonej od osi toru
 •  zabezpieczony trwałą powłoką antykorozyjną

Uchwyt zamontowany prawidłowo na szynie

 

Ochrona przeciwporażeniowa

System posiada możliwość montażu ochrony przeciwporażeniowej poprzez połączenie i uziemienie części metalowych.