Charakterystyka Systemu Oraz Wskazówki Dotyczące Montażu I Użytkowania

Charakterystyka i zakres zastosowania

System balustrad ochronnych SECUMAX®  przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń bocznych na krawędziach budynków, chroniących ludzi przed upadkiem z wysokości. System posiada cechy i spełnia wymogi wytrzymałościowe dla klasy A według normy PN-EN 13374 – „Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków – Opis techniczny wyrobu, metody badań”. Według ww. normy klasa A definiuje wyroby do stosowania w przypadku występowania obciążeń statycznych.

Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu SECUMAX® firmy FORBUILD. Pokryte są trwałą powłoką antykorozyjną co pozwala na długą eksploatację tych wyrobów. 

Wymogi ogólne

  • Przed przystąpieniem do montażu elementów barier ochronnych należy sprawdzić ich stan, zwłaszcza stan słupka barierki oraz elementów mocujących, które powinny być bez wad oraz widocznych uszkodzeń. Elementy uszkodzone nie mogą być stosowane ani stanowić zabezpieczeń ochronnych.
  • W czasie montażu, użytkowania oraz demontażu barierek ochronnych należy przestrzegać przepisów BHP, a także informacji i instrukcji zawartych w tej broszurze i dokumentacji techniczno-ruchowej.
  • Podczas montażu balustrad ochronnych należy używać szelek bezpieczeństwa i lin zabezpieczających.
  • Podane w tym katalogu informacje stanowią tylko dane techniczne o produkcie oraz wskazówki ogólne o stosowaniu balustrad ochronnych, które mogą być pomocne dla osoby projektującej system zabezpieczeń na budowie, a także dla osób je montujących. Nie stanowią natomiast ścisłych wytycznych, gdyż system zabezpieczeń należy każdorazowo dostosować do warunków występujących na budowie z uwzględnieniem stosowania przepisów BHP i na tej podstawie wybrać najbardziej racjonalne rozwiązanie
  • Zamieszczone w tym katalogu zdjęcia i rysunki stanowią tylko przykłady i propozycje i tak należy je traktować.
  • W miarę rozwoju technologii i postępu technicznego zastrzegamy sobie prawo zmian w systemie SECUMAX®.
  • Niedopuszczalne jest łączenie elementów systemu SECUMAX® z elementami innych producentów, gdyż układ taki może być niebezpieczny dla użytkowników.

Wymogi jakościowe dotyczące elementów systemu wykonanych zdrewna

Elementy drewniane stosowane w systemie balustrad ochronnych należy wykonywać z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo wg PN-EN 14081. Elementy w postaci poręczy górnej i dolnej oraz deski krawężnikowej powinny być wykonane z tarcicy obrzynanej klasy nie niższej niż C-18, a ich wymiary nie powinny być mniejsze niż 32 mm grubości i co najmniej 150 mm szerokości. Wymiary desek zabezpieczających oraz klasa wytrzymałości (C 18) zostały dobrane tak, aby przy rozstawie słupków barierek spełniały wymagania normy PN-EN 13374. 

Wymogi jakościowe dotyczące elementów systemu wykonanych ze stali

Elementy stalowe  wchodzące w skład systemu balustrad ochronnych SECUMAX® firmy FORBUILD wykonywane są ze stali o minimalnej grubości ścianki 3,2 mm. Wszystkie elementy zabezpieczone są trwałą powłoką antykorozyjną. Słupek barierki oraz systemy jego mocowania spełniają wymogi pod względem obciążeń statycznych zgodnie z normą PN-EN 13374  „Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków.  Opis  techniczny wyrobu, metody badań”.

Uwagi dotyczące montażu

Słupek stanowi główny element systemu SECUMAX®. Przed montażem należy sprawdzić stan słupka, który powinien być bez wad i widocznych uszkodzeń.

Słupek osłony bocznej połączony jest z konstrukcją nośną za pomocą złącza (uchwytu), którego rodzaj zależy od etapu budowy lub sytuacji, w jakiej wykonywane są balustrady ochronne.

Montaż odpowiedniego złącza (uchwytu słupka) odbywa się zgodnie z wytycznymi i zaleceniami (DTR) opracowanymi przez firmę FORBUILD Polska z uwzględnieniem  przepisów BHP.

W rozstawie słupków do 2,0 m elementy drewniane stosowane na poręcze i deski krawężnikowe powinny spełniać wymogi jakościowe (wymienione powyżej), dotyczące elementów systemu SECUMAX®  wykonanych z drewna.

Słupek musi zostać wsunięty w uchwyt  na głębokość min. 150 mm  lub  do wyczuwalnego oporu.

Mocowane poręcze i deska krawężnikowa stanowiące zabezpieczenie boczne muszą być zawsze osadzone po wewnętrznej stronie słupka w kierunku powierzchni roboczej.

Po ułożeniu poręczy i deski krawężnikowej będących zabezpieczeniem bocznym należy opuścić ruchomy uchwyt zabezpieczający deski przed wysunięciem ich do góry. Poręcze i deski krawężnikowe powinny być łączone na zakład tylko w przeznaczonym do tego celu uchwycie słupka. Deski powinny zachodzić na siebie min. 50 cm, a ich wzajemny zakład powinien być wzmocniony gwoździem lub wkrętem do drewna.