Informacje Ogólne

Opis produktu

Dobór odpowiedniego sprzętu w przypadku realizacji obiektów mostowych lub wiaduktów może zdecydowanie usprawnić pracę oraz skrócić czas realizacji całej inwestycji. W przypadku prac wykończeniowych takich jak realizacja gzymsów, montaż elementów wyposażenia obiektu (odwodnienie, oświetlenie), prace wykonywane poza obrysem obiektu lub pod płytą pomostu, korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego wózka montażowego. Może on być stosowany również w przypadku prowadzenia prac rewizyjnych lub renowacyjnych.

Firma Forbuild w swojej ofercie posiada cztery typy wózków montażowych, o możliwości dowolnej konfiguracji w zależności od wymagań konstrukcji obiektu i potrzeb klienta. W ofercie, oprócz zakupu możliwa jest dzierżawa sprzętu.

Typy wózków montażowych:

  • MTW 72 
  • MTW 72 MGB
  • wózek do montażu gzymsów w położeniu środkowym
  • możliwość realizacji wykonań specjalnych na zamówienie klienta

Zastosowanie odpowiedniego wózka montażowego niesie za sobą wiele zalet. Przy montażu wsporników do szalowania gzymsów użycie wózka montażowego jest łatwiejsze, szybsze i tańsze w porównaniu do tradycyjnych rusztowań. Daje możliwość prowadzenia prac bezpośrednio nad wodą. W przypadku inspekcji lub remontu użytkowanych obiektów nie jest wymagane całkowite wyłączanie ich z ruchu, ponieważ platforma jezdna zajmuje tylko jeden pas ruchu a na pozostałych pasach może odbywać się ruch pojazdów.

Montaż i użytkowanie

Oferujemy możliwość zakupu oraz dzierżawy wózków montażowych. W przypadku dzierżawy wózka MTW 72  sprzęt może być dostarczony na Państwa budowę w przeciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Wózek dostarczany jest w podzespołach, które montowane są przez odpowiednio przeszkolonego i uprawnionego do tego celu przedstawiciela firmy Forbuild. Wózek montażowy składa się z czterech podstawowych elementów: platformy jezdnej wraz z balastem, wysięgnika, ramienia nośnego oraz platformy roboczej. W celu rozładunku  elementów z samochodu, zamawiający musi zapewnić odpowiedni dźwig. Montaż wózka polega na złożeniu poszczególnych elementów w odpowiedniej konfiguracji (zależnej od wymiarów obiektu) i ustawieniu platformy jezdnej równolegle do krawędzi płyty pomostowej. Za pomocą wyciągarki następuje opuszczenie platformy roboczej poniżej płyty lub bezpośrednio pod nią. Po odpowiednim ustawieniu platformy należy zabezpieczyć wysięgnik przy użyciu cięgien. Po zamontowaniu sporządzany jest protokół przekazania wózka montażowego, w którym zawarte są informacje odnośnie elementów składowych wózka oraz ich stanu, miejsca montażu, dane użytkownika oraz data rozpoczęcia dzierżawy. Podobnie odbywa się przemontowanie wózka oraz jego demontaż. Wszelkie prace na wózku montażowym: montaże, przeglądy lub remont obiektu prowadzone są z poziomu platformy roboczej. Dopuszczalne obciążenie platformy roboczej zależy od miejsca montażu ramienia nośnego do wysięgnika. W położeniu skrajnym nośność platformy wynosi 350 kg, a w środkowym 500 kg. Użytkowanie wózka powinno być prowadzone z zachowaniem przepisów BHP obowiązujących przy eksploatacji pomostów i rusztowań na wysokości. Użytkownik wózka powinien zabezpieczyć drabinę przeznaczoną do zejścia z powierzchni po której będzie poruszał się wózek na platformę roboczą. Możliwe jest ręczne przemieszczenie wózka po płycie lub przy użyciu pojazdów silnikowych. Dokładne ustawienie urządzenia jest możliwe dzięki zastosowaniu pary skrętnych kół.

Potwierdzenie Urzędu Dozoru Technicznego

Wózki montażowe projektowane i wykonywane są zgodnie z własną dokumentacją i obowiązującymi normami. Dostarczany sprzęt wyposażony jest w tabliczkę znamionową z indywidualnym numerem, datą produkcji i danymi producenta. Jest on objęty 12 miesięczną gwarancją. Szczegóły związane z użytkowaniem zostałyzawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczanej razem z wózkiem.
Wózek montażowy MTW 72 nie jest urządzeniem podlegającym Urzędowi Dozoru Technicznego.