Informacje Ogólne

STC - INFORMACJE OGÓLNE

W czasie wykonywania konstrukcji monolitycznej wskazane jest aby roboty były prowadzone w sposób ciągły, jednak niejednokrotnie zdarza się tak, że nie ma takiej możliwości. W takim wypadku zmuszeni jesteśmy zastosować przerwy robocze. Przerwy robocze w konstrukcjach monolitycznych to powierzchnie styku pomiędzy stwardniałym betonem a świeżo wylewanym. Pomimo, że przerwy robocze niewidoczne są niewidoczne w konstrukcji, są zazwyczaj miejscami osłabień. Dlatego powinny być usytuowane w miejscach, w których styk stwardniałego i świeżo wylanego betonu nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.  Miejsca te nie mogą  znajdować się w punktach największych momentów zginających, a także w miejscach trudnodostępnych. 

W płytach stropowych, a także belkach betonowych zaleca się wykonanie przerwy roboczej w odległości około 1,5-1,4 rozpiętości płyty licząc od podpory. W elementach w których występują duże siły ściskające przerwy robocze należy wykonać prostopadle do działania tych sił.

Przerwę roboczą możemy wykonać przy użyciu szalunku traconego jakim jest STC. Szalunek tracony to wyprofilowana siatka, której zadaniem jest stworzenie jak największej powierzchni styku pomiędzy stwardniałym, a świeżo wylanym betonem.

Obliczenie nośności połączenia za pomocą siatki STC należy przeprowadzić w oparciu o Eurokod 2.

 

 

 

BESTAL - INFORMACJE OGÓLNE

Czasami zachodzi potrzeba wykonania przerwy roboczej w miejscu, które w czasie eksploatacji będzie narażone na napór wody. Do takich miejsc zaliczamy miejsce połączenia płyty dennej i ściany zbiornika. W celu uszczelnienia tych miejsc stosuje się specjalne taśmy, które należy dobrać w zależności od ciśnienia, temperatury a także agresji cieczy składowanych w zbiorniku. Taśmy umieszczane są w pozycji pionowej pomiędzy prętami pionowymi listwy noszącej nazwę Bestal. Listwy mocujące Bestal wykonane są z siatki typu STC i prętów zbrojeniowych. Listwa oparta jest na zbrojeniu górnym betonowej płyty następnie w trakcie jej betonowania jest wypełniana do połowy czyli do górnej krawędzi siatki. Beton ten tworzy rodzaj żebra które zapewnia stabilność taśmie uszczelniającej podczas betonowania ściany w późniejszym etapie.

Sposób montażu

Listwa Bestal występuje w dwóch typach, jako element jednoczęściowy i jako element dwuczęściowy. Pierwszy z nich może być stosowany po łuku z racji tego ma przecięte pręty główne, natomiast drugi typ stosowany jest po liniach prostych. Bestal jednoczęściowy posiada pręty pionowe przesunięte względem siebie, konstrukcja taka daje możliwość umieszczenia w powstałej przestrzeni taśmy uszczelniającej. Listwę ustawia się na zbrojeniu górnym płyty i stabilizuje za pomocą drutu wiązałkowego . Podobnie sytuacja przedstawia się przy zastosowaniu listwy Bestal dwuczęściowej, z ta różnicą że przestrzeń na wsunięcie taśmy uszczelniającej uzyskujemy poprzez przesuniecie dwóch profili tak aby pręty pionowe listwy minęły się o około 11mm. Po wsunięciu taśmy uszczelniającej pomiędzy pręty pionowe listwy Bestal można przystąpić betonowania płyty jednocześnie wypełniając listwę Bestal do górnej krawędzi siatki betonem. Takie uszczelnienie przerwy roboczej w pełni zabezpiecza przed przedostawaniem się wody pod ciśnieniem.

 

 

Bestal jednoczęściowy Bestal dwuczęściowy